Get Adobe Flash player

?wiczenia Logo Komieniusz

Procedury pierwotne w programie LOGO Komeniusz dzieli si? na polecenia (instrukcje) i funkcje (procedury, ktre maj? warto??)

Opis wszystkich procedur pierwotnych znajdziesz w Pomocy programu Logo Komeniusz.

Dodatkowo, na p?ycie CD-ROM, w bloku tematycznym ALGORYTMY | PROCEDURY J?ZYKA LOGO,

przygotowane s? opisy procedur, ktrych u?yjesz podczas wykonywania ?wicze?.

Po uruchomieniu programu LOGO Komeniusz i poznaniu ??wia, ktry potrafi wykonywa? Twoje polecenia.

Musisz pami?ta? ,?e ??w zrozumie wydawane przez Ciebie polecenia pod warunkiem, ?e napiszesz je w j?zyku dla niego zrozumia?ym,

a wi?c w jezyku Logo. Poznasz najpierw te polecenia, ktre ??w ju? zna, czyli procedury pierwotne.

??w wykonuje twoje polecenia, w?druj?c po wydzielonej cz??ci ekranu, zwanej ekranem graficznym. Poni?ej umieszczony jest ekran tekstowy,

w ktrego obszarze znajduje si? wiersz polece?. W wierszu tym b?dziesz wypisywa? wszystkie polecenia ??wia.Pojawi? si? w nim tak?e r?ne komunikaty,

ktre b?dzie mia? Ci do przekazania ??w.

PIERWSZE SPOTKANIE Z ??WIEM

Je?li chcesz zobaczy? ??wia musisz wpisa? polecenie p? (oznacza ono ,,poka? ??wia") i nacisn?? klawisz ENTER. Na ekranie pojawi si?

wwczas domy?lna posta? ??wia w kszta?cie ma?ego trjk?ta skierowanego do gry (rys. 130). W dalszej cz??ci dowiesz si? jak mo?na zmieni? jego posta?

na np. tak?, ktra b?dzie rzeczywi?cie przypomina?a ??wia.

??w zniknie z ekranu po wydaniu przez Ciebie polecenia s? (,,schowaj ??wia").


Przedstawi? teraz kilka najwa?niejszych polece? ktre pozwol? Ci sterowa? ??wiem. naprzd ( w skrcie np), wstecz (ws), W tym przypadku nie wystarczy samo wpisanie samej nazwy polecenia

musisz bowiem wpisa? tak?e parametr, ktry okre?li, jak? odleg?o?? ma pokona? ??w. Je?li chcesz obrci? ??wia musisz napisa? tak?e inne poleceniaprawo (pw) lublewo (lw), wraz z parametrem

okre?laj?cym k?t obrotu. Pami?taj o tym ?e ??w wykona Twoje polecenie wtedy gdy zatwierdzisz wciskaj?c ENTER.


?wiczenie 1

Obracaj ??wia w prawo, potem w lewo, staraj?c si? za ka?dym razem przewidzie?, jak b?dzie skierowany. Nast?pnie schowaj ??wia

i ka? mu si? obrci?. Zgadnij jak skierowany jest ??w, a potem ka? mu si? pokaza?, aby sprawdzi?, czy Twoje przewidywania by?y s?uszne.


Aby ??w obrci? si? o 40 stopni w prawo, napisz pw 40. Zwr? uwag? aby oddzieli? nazw? polecenia od parametru spacj?. Je?li o tym zapomnisz i napiszesz pw40, ??w nie zrozumie Twojego polecenia

i skieruje do Ciebie komunikat o nast?puj?cej tre?ci : B??d : Nie wiem jak wykona? pw40. Mo?esz tak? pomy?k? poprawi? wpisuj?c w nowym wierszu poprawn? tre?? polecenia.


?wiczenie 2

Przesuwaj ??wia po ekranie graficznym i obracaj go w taki sposb, aby ??w obrysowa? kontury ekranu,

tzn. pow?drowa? jak najbli?ej jego kraw?dzi i zakre?li? jak najwi?ksz? ramk?.


UWAGA ! DO WYKONYWANIA ?WICZE? B?D? CI POTRZEBNE R?NE KOMENDY KTRE ZNAJDZIESZ W ARTYKULEKomendy Logo Komeniusza


?wiczenie 3

Wykonaj ??wiem rysunek podobny do poni?szego.


??W RYSUJE FIGURY GEOMETRYCZNE

Wykorzystuj?c odpowiednie polecenia steruj?c ruchem ??wia mo?esz mu zleci? narysowanie r?nych figur geometrycznych.


?wiczenie 4

Narysuj trjk?t rwnoboczny o boku d?ugo?ci 100 krokw.

w rozwi?zaniu zadania b?dzie ci pomocny rys. 132, z ktrego wyczytasz jakie obroty musi wykona? ??w.Zapewne zorientowa?e? si? na podstawie tego rysunku ?e ??w musi wykona? nast?puj?cy ci?g polece? :

np 100

lw 120

np 100

lw 120

np 100

lw 120

Pami?taj o tym aby po ka?dym poleceniu zatwierdza? przyciskiem ENTER oraz pami?ta? o dawaniu spacji mi?dzy poleceniem a parametrem

Mo?esz tak?e te wszystkie polecenia napisa? w jednym wierszu: np 100 lw 120 np 100 lw 120 np 100 lw 120

wwczas klawisz ENTER naciskasz na ko?cu.


?wiczenie 5

Narysuj kilka trjk?tw rwnobocznych, ka?dy o innej d?ugo?ci boku. Nie ??cz trjk?tw liniami,

lecz tam gdzie jest to konieczne, przesuwaj ??wia z podniesionym pisakiem.


?wiczenie 6

Przeanalizuj wynik wykonania przez ??wia poni?szych polece?:

cs np 40

?cier ws 20

Zauwa?y?e? ?e ??w najpierw narysowa? lini? d?ugo?ci 40 krokw, a nast?pnie zgodnie z podanymi instrukcjami oraz parametrem

wymaza? je do po?owy .

Dodam jeszcze ?e polecenie ws mo?esz zast?pi? poleceniem np z ujemn? liczb? krokw i odwrotnie. Podobnie jest z poleceniem

pw i lw - obrt w prawo o dan? liczb? stopni mo?esz zast?pi? obrotem w lewo o liczb? stopni przeciwn? do danej.


?wiczenie 7

Sprawd? s?uszno?? powy?szych uwag, analizuj?c wykonanie nast?puj?cych polece?:

cs

np 100 pw 144 czekaj 1000 np 70 czekaj 1000 ?cier np -70 pw -144 czekaj 1000 np -100

GRUPOWANIE CZYNNO?CI POWTARZALNYCH

?wiczenie 8

Spraw aby ??w narysowa? kwadrat, ktrego d?ugo?? boku wynosi 60 krokw.


Aby nie pisa? po 4 razy jednego polecenia, mo?esz pos?u?y? si? komendzie ktra powtarza wielokrotnie dan? grup? polece?.

Jest to mo?liwe dzi?ki zastosowaniu polecenia powtrz, do ktrego wykonania ??w potrzebuje dwch danych: musi wiedzie?, jak? grup? polece? oraz

ile razy ma powtrzy?. NP. powtrz 4 [np 60 pw 90]


?wiczenie 9

Tym razem instrukcj? powtrz wykorzystaj do narysowania trjk?ta rwnobocznego i sze?ciok?ta foremnego. D?ugo?? boku wybierz sam.


?wiczenie 10

Sprawd?, co narysuje ??w, je?li wydasz mu polecenie:

powtrz 5 [np 120 lw 144]


?wiczenie 11

Wykonaj kilka nowych rysunkw, zmieniaj?c posta? instrukcji z poprzedniego ?wiczenia. Podawaj r?ne liczby powtrze?,

d?ugo?? bokw i warto?ci k?ta. Nie wpisuj ka?dego polecenia od nowa. Wy?wietl sformu?owane wcze?niej polecenia korzystaj?c z klawisza ze

strza?k? skierowan? do gry lub w d?, a nast?pnie zmodyfikuj je.


?wiczenie 12

Narysuj okr?g.

Podczas rysowania wielok?tw foremnych zauwa?y?e? z pewno?ci? ?e zwi?kszaj?c liczb? bokw wielok?ta, otrzymujesz figur? zbli?on? do okr?gu.

Sformu?uj polecenie : powtrz 36 [np 20 lw 10]

Przekonaj si? ?e zwi?kszaj?c liczb? bokw wielok?ta nie otrzymasz dok?adniejszego rysunku okr?gu. Zatem mo?esz przyj??, ?e aby ??w narysowa? okr?g,

nale?y zleci? mu narysowanie wielok?ta foremnego o 36 bokach.


?wiczenie 13

Narysuj p?okr?g.

WYKONYWANIE OBLICZE?

Poka?? Ci teraz, w jaki sposb mo?na wykonywa? w Logo proste obliczenia.

Wykorzystasz do tego celu mi?dzy innymi, polecenia pisz (ps) oraz wpisz


?wiczenie 14

Co pojawi si? na ekranie tekstowym, gdy wydasz poni?sze polecenia?

pisz 123

pisz "Ala

pisz 6 * 3 * 17

pisz [Dzi? jest zimno]


?wiczenie 15

Przekonaj si?, jaki b?dzie wynik nast?puj?cego polecenia :

(pisz [360 : 5 =] 360 / 5)


Do wykonania nast?pnego ?wiczenia wykorzystasz polecenie wpisz


?wiczenie 16

Sprawd? wyniki poni?szych polece? :

wpisz [12 * 5 =]

wpisz 12 * 5


?wiczenie 17

Oblicz ile wynosi?360 * 2 + 100


Aby obliczy? pierwiastek kwadratowy musisz skorzysta? z funkcji pwk.

DEFINIOWANIE I WYKONYWANIE W?ASNYCH PROCEDUR

Pozna?e? ju? wiele procedur, ktre ??w potrafi wykona?. W poprzednich ?wiczeniach wykonywa?e? r?ne figury geometryczne gdzie musia?e? wpisywa? np. powtrz 4 [np 60 pw 90]

??w narysowa? kwadrat, o boku d?ugo?ci 60 krokw. Czy mg? by? sprawi? aby po napisaniu s?owa kwadrat, narysuje si? on. Ot? tak!

??w Logo jest "inteligentny" wi?c mo?esz go nauczy? jak ma wykona? twoje polecenie.


W pierwszym wierszu ekranu tekstowego wpisz oto kwadrat i naci?nij klawisz ENTER. Na razie utworzy?e? jedynie nag?wek procedury. Teraz musisz wpisa? tre?? procedury, w ktrej poka?esz

??wiowi informacje na temat tego jakie czynno?ci powinien wykona? w celu narysowania kwadratu. Napisz wi?cpowtrz 4 [np 60 pw 90] i znw naci?nij klawisz ENTER. Aby poinformowa? ??wia

?e zako?czy?e? definicj? procedury w nowym wierszu wpisz ju?.


Zdefiniowane procedury mo?esz obejrze? w oknie pami?ci. Jest ona dla ??wia czym? w rodzaju notatnika. Okno pami?ci mo?esz otworzy?

wybieraj?c z menu OKNO polecenie POKA? PAMI?? lub korzystaj?c z klawisza F4 (rys. 133)Procedury mo?na ?atwiej definiowa? w przeznaczonym do tego celu edytorze procedur. W kolejnym ?wiczeniu przekonasz si? jak si? korzysta z edytora procedur.


?wiczenie 18

Zdefiniuj procedury rysowania trjk?ta rwnobocznego i pi?ciok?ta foremnego. D?ugo?? boku wybierz samodzielnie


Najpierw otwrz okno pami?ci, a nast?pnie OBIEKTY polecenie DODAJ PROCEDUR?. Otworzy si? wwczas okno widoczne na rys. 134 .

Wpisz nazw? procedury trjk?t i kliknij na przycisku OK. W oknie edytora pokaza? Ci si? gotowy schemat opisu procedury rys. 135.

DEFINIUJESZ PROCEDURY Z PARAMETRAMI

?wiczenie 19

Zdefiniuj procedur? kwadraty, tak aby w wyniku jej powsta? na ekranie rysunek, ktry przedstawiam Ci obok.


?wiczenie 20

Zdefiniuj procedur? figura, s?u??cej do narysowania wielok?ta foremnego o dowolnej liczbie bokw i d?ugo?ci bokw.

Do narysowania wielok?ta foremnego potrzebna Ci jest liczba bokw i d?ugo?? boku.

nazwy parametrw dobierz tak, aby sugerowa?y co prezentuj? :ile - to liczba bokw :bok - to d?ugo?? boku

Wzorem procedury rysowania wielok?ta mo?e by? dla Ciebie procedura rysowania kwadratu. Jakie czynno?ci tym razem wykona ??w ?

Ot? b?dzie rysowa? jeden bok i obraca? si? o k?t 360 / :ile

oto figura :ile :bok

powtrz :ile [np :bok pw: 360 / :ile]

ju?

Poni?ej przedstawiam CI przyk?ady, ktre ilustruj?,

w jaki sposb przypisuje si? zmiennym warto?ci. Napisz w wierszu polece? :

przypisz "liczba 123

przypisz "zdanie [Czas na Logo]

przypisz "x :liczba + 77

Pierwsze polecenie utworzy?o zmienn? o nazwie liczba i przypisa?o tej zmiennej warto?? 123,

drugie - zmienn? zdanie, przypisuj?c jej list? [Czas na Logo], trzecie - zmienn? x, przypisuj?c jej warto?? zmiennej liczba powi?kszon? o 77.

W pierwszym poleceniu "liczba oznacza nazw? zmiennej, natomiast w trzecim poleceniu :liczba oznacza warto?? zmiennej o nazwie liczba.

Aby odczyta? warto?? utworzonych zmiennych, napisz:

pisz :liczba

pisz :zdanie

pisz :x

?wiczenie 21

Zmodyfikuj procedur? figura w taki sposb, ?eby k?t obrotu ??wia nie by? obliczany przy ka?dym powtrzeniu.

Utwrz zmienn? o nazwie obrt i nadaj jej warto?? k?ta obrotu ??wia. Oto nowa posta? procedury:

oto figura :ile :bok

przypisz "obrt 360 / :ile

przypisz "bok :obwd / :ile

powtrz :ile [np :bok pw :obrt]

ju?

Wywo?aj przedstawione poni?ej procedury, by sprawdzi?, jak ??w rysuje r?ne wielok?ty o obwodzie d?ugo?ci 800 krokw.

figury 4 800

figury 12 800

figury 30 800

?wiczenie 22

Zdefiniuj procedur? rysowania okr?gu o promieniu dowolnej d?ugo?ci.

Procedura rysowania okr?gu b?dzie mia?a ostatecznie nast?puj?c? posta?:

oto okr?g :promie?

powtrz 36 [np 0,175 * :promie? pw 10]

ju?

?wiczenie 23

Otwrz plik OKR?GI i przeanalizuj w oknie pami?ci tre?? zawartych w nim procedur.

Zastanw si?, jaki rysunek powstanie w wyniku wywo?ania procedury pawie_oczko. Sprawd?, czy odgad?e? efekt jej dzia?ania.

Zauwa? ?e procedura rysowania okr?gu jest wykonywana wielokrotnie, za ka?dym razem z parametrem o innej warto?ci.

Warto?? parametru promie? jest zmieniana w wyniku wykonania instrukcji przypisz "promie? :promie? + 20,

ktr? mo?na opisa? w taki sposb: do warto?ci zmiennej promie? dodaj 20 i nadaj tej zmiennej nowo obliczon? warto??.

?wiczenie 24

Napisz procedur? rysowania spirali zwijaj?cej si? do ?rodka, przedstawionej na rysunku obok .

Na podstawie analizy rysunku mo?na wywnioskowa?, ?e ka?dy bok spirali jest mniejszy od poprzedniej i tworzy z nim k?t 90

Je?li za?o?ysz, ?e najd?u?szy bok ma d?ugo?? 150 krokw,

a ka?dy z bokw jest mniejszy od poprzedniego o 2 kroki ??wia, procedura b?dzie mie? nast?puj?c? posta?:

oto spirala

przypisz "bok 150

powtrz 75 [np :bok pw 90 przypisz "bok :bok - 2]

ju?
Poprawiony (środa, 16 listopada 2011 09:28)