Get Adobe Flash player

Komendy Logo Komeniusza

PIERWSZE SPOTKANIE Z ŻÓŁWIEM

Program można łatwo ściągnąć ze strony http://www.logokom.yoyo.pl/

- żółw ukazuje się na ekranie.

- żółw przestaje być widoczny na ekranie.


naprzód liczba kroków (np liczba_kroków) - przesunięcie żółwia do przodu

o podaną liczbę kroków; przykładowe polecenie: np 100.


wstecz liczba_kroków (ws liczba_kroków) - przesunięcie żółwia do tyłu

o podaną liczbę kroków, np. pw 90.


prawo kąt (pw kąt) - obrót żółwia w prawo o podany w stopniach kąt, np. pw 90.

lewo kąt (lw kąt) - obrót żółwia w lewo o podany w stopniach kąt, np. lw 45.


*Pamiętaj !

Podczas pisania komendy np. prawo kąt, między pw a kątem musi być odstęp.

Jak napiszemy komendę, np. pw40 to żółw nie zrozumie takiej komendy

i pojawi się komunikat : Błąd: Nie wiem jak wykonać pw40.

Między nazwą polecenia, a parametrem musi znaleźć się spacja !

 

 

podnieś (pod) - powoduje podniesienie pisaka żółwia.

opuść (opu) - powoduje opuszczenie pisaka żółwia.

zmaż - wymazuje wszystkie rysunki z ekranu bez zmiany pozycji żółwia.

wróć - ustawia żółwia w pozycjipoczątkowej na środku ekranu.

czyść (cs) - wymazuje wszystkie rysunki z ekranu i ustawia żółwia w

pozycji początkowej.

ścieranie (ścier) - żółw zmienia pisak na gumkę; poruszajac się po

narysowanej linii, zmazuje ją, a dokładniej - zamalowuje kolorem tła.

oknożółwia - powoduje, że żółw po przekroczeniu brzegu ekranu dalej rysuje,

choć jego ślad jest niewidoczny; tak jakby ekran graficzny był częścią płaszczyzny,

po której porusza się żółw.

sklej - umożliwia powrót do myślnego trybu ekranu graficznego; po przekroczeniu

brzegu ekranu żółw pojawia się z jego przeciwległej strony i porusza się dalej w tym

samym kierunku.


zapiszek "nazwa_pliku" - cały ekran graficzny zostaje zapisany w plku o podanej

nazwie z rozszerzeniem BMP.


czekaj n - zatrzymuje działanie żółwia na n jednostek czasu

(jednostką jest milisekunda, która wynosi 1/1000 sekundy)

powtórz n lista_poleceń - powoduje n-krotne powtórzenie listy poleceń.


pisz co_pisać (ps co_pisać) - wyświtla wartość podanego parametru,

którym może być liczba, słowo, lista lub dowolne wyrażenie.

Znak cudzysłowu przed słowem oraz nawiasy kwadratowe list nie są wyświtlane.

wpisz co_pisać - wyświetla wartośćparametru bez przenoszenia kursora

do następnej linii. Parametr ma takie samo znaczenie w poleceniu pisz.

Cudzysłów przed słowem oraz nawiasy kwadratowe list nie są wyświtalne.


pwk wyrażenie - oblicza pierwiastek kwadratowy podanego wyrażenia.

ufl ile - ustala format liczb z dokładnością (liczbą miejsc po przecinku),

określoną przez podany parametr.


red "nazwa_procedury - powoduje uruchomienie edytora gdzie możemy dodać nowe

procedury, bądź zmodyfikować istniejące.

przpisz "nazwa wartość (przyp "nazwa wartość) - tworzy zmienną o podanej nazwie

i wartości. Zmiennej o nazwie będącej pierwszym parametrem (nazwa) nadawana jest

wartość, która jest drugim parametrem (wartość). Pierwszym parametrem jest słowo,

drugim - dowolne wyrażenie.

wynik parametr (wy parametr) - zdefiniowanej funkcji (tej, w której występuje) przypisuje

wartość swojego parametru i kończy działanie funkcji.

stop - powoduje zakończenia procedury.

 

czytajznak (cz) - funkcja pierwotna, której wartością jest znak wprowadzony z klawiatury.

czytajlistę (cl) - funkcja pierwotna, której wartością jest lista utworzona z tekstu

wprowadzonego z klawiatury.

 

pierw parametr - funkcja, której wartością jest pierwszy element parametru (słowa lub listy)

 

ost parametr - funkcja, której wartością jest ostatni element parametru (słowa lub listy)

bezpierw parametr (bp parametr) - funkcja, której wartością jest parametr (słowo lub lista)

pozbawiony pierwszego elementu.

bezost parametr (bo parametr) - funkcja, której wartością jest parametr (słowo lub lista)

pozbawiony ostatniego elementu.

nap parametr1 parametr 2 - funkcja, której wartością jest lista lub słowo utworzone przez

umieszczenie pierwszego parametru na początku drugiego parametru.

nak parametr1 parametr 2 - funkcja, której wartością jest lista lub słowo utworzone przez

umieszczenie piierwszego parametru na końcu drugiego parametru.

puste? parametr - funkcja, której wartością jest prawda - jeśli parametr jest

pusty, lub fałysz - w przeciwnym wypadku.

 

ukp kolor - ustala kolor pisaka żółwia, określony przez parametr kolor, który jest

liczbą naturalną z zakresu od 0 do 15. Każda liczba ma inny kolor.


ugp grubość - ustala grupość pisaka, określony przez parametr grubość.

Domyślnie grubość pisaka wynosi 1.

*Przez wpisanie komendy ugp pojawi nam się okno z wyborem grubości pisaka.

 

ukm kolor - ustala kolor malowania, którym żółw może wypełnić zamknięty,

otaczający go obszar.

uwm wzór - ustala wzór wypełnienia zamkniętego obszaru, otaczającego żółwia.

zamaluj - powoduje, że żółw wypełnia zamknięty, otaczający go obszar aktualnie

ustalonym kolorem i wzorem.


Aby utworzyć nowego żółwia, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu

ekranu graficznego i z rozwiniętego menu podręcznego wybrać polecenie UTWÓRZ ŻÓŁWIA.


słuchaj parametr - uaktywnia żółwie o nazwach określonych przez parametr,

który może być nazwą pojedynczego żółwia lub listą nazw wielu żółwi.

każdy lista poleceń - powoduje, że wszystkie aktywne żółwie po kolei wykonują

daną listę poleceń.

 

pokaż parametr - powoduje wyświtlenie obiektu określonego przez parametr.

kto - funkcja, której wartością jest nazwa jednego aktywnego żółwia lub lista nazw aktywnych żółwi.

wszystkie - funkcja, której wartością jest lista nazw wszystkich utworzonych żółwi.

usuńżółwia parametr (usż parametr) - uwuswa wskazywanego przez parametr żółwia

lub wskazane żółwie; parametr może być nazwą jednego żółwia lub listą nazw żółwi.


ŻÓŁW I FIGURY GEOMETRYCZNE

Komendy można łączyć w jedną całość aby zrobić za pomocą jednej komendy

od razu całą figurę. Przykładowe komendy:

Kwadrat :

powtórz 4 [np 60 pw 90]

 

Koło :

powtórz 36 [np 1 pw 1]

 

Trójkąt :

powtórz 3 [np 100 pw 120]


 

Sześciokąt :

powtórz 6 [np 100 pw 60]


 

Źródło : Wszystkie Informacje Dotyczące Komend Programu LOGO Komeniusz Wzorowane

Są Z Podręcznika "Informatyka 2000" .


Poprawiony (czwartek, 26 maja 2011 10:31)