Get Adobe Flash player

Komendy Logo Komeniusza

PIERWSZE SPOTKANIE Z ??WIEM

Program mo?na ?atwo ?ci?gn?? ze stronyhttp://www.logokom.yoyo.pl/

p? - ??w ukazuje si? na ekranie.

s? - ??w przestaje by? widoczny na ekranie.


naprzd liczba krokw (np liczba_krokw) - przesuni?cie ??wia do przodu

o podan? liczb? krokw; przyk?adowe polecenie: np 100.


wstecz liczba_krokw (ws liczba_krokw) - przesuni?cie ??wia do ty?u

o podan? liczb? krokw, np. pw 90.


prawo k?t (pw k?t) - obrt ??wia w prawo o podany w stopniach k?t, np. pw 90.

lewo k?t (lw k?t) - obrt ??wia w lewo o podany w stopniach k?t, np. lw 45.


*Pami?taj !

Podczas pisania komendy np. prawo k?t, mi?dzy pw a k?tem musi by? odst?p.

Jak napiszemy komend?, np. pw40 to ??w nie zrozumie takiej komendy

i pojawi si? komunikat : B??d: Nie wiem jak wykona? pw40.

Mi?dzy nazw? polecenia, a parametrem musi znale?? si? spacja !

podnie? (pod) - powoduje podniesienie pisaka ??wia.

opu?? (opu) - powoduje opuszczenie pisaka ??wia.

zma? - wymazuje wszystkie rysunki z ekranu bez zmiany pozycji ??wia.

wr? - ustawia ??wia w pozycjipocz?tkowej na ?rodku ekranu.

czy?? (cs) - wymazuje wszystkie rysunki z ekranu i ustawia ??wia w

pozycji pocz?tkowej.

?cieranie (?cier) - ??w zmienia pisak na gumk?; poruszajac si? po

narysowanej linii, zmazuje j?, a dok?adniej - zamalowuje kolorem t?a.

okno??wia - powoduje, ?e ??w po przekroczeniu brzegu ekranu dalej rysuje,

cho? jego ?lad jest niewidoczny; tak jakby ekran graficzny by? cz??ci? p?aszczyzny,

po ktrej porusza si? ??w.

sklej - umo?liwia powrt do my?lnego trybu ekranu graficznego; po przekroczeniu

brzegu ekranu ??w pojawia si? z jego przeciwleg?ej strony i porusza si? dalej w tym

samym kierunku.


zapiszek "nazwa_pliku" - ca?y ekran graficzny zostaje zapisany w plku o podanej

nazwie z rozszerzeniem BMP.


czekaj n - zatrzymuje dzia?anie ??wia na n jednostek czasu

(jednostk? jest milisekunda, ktra wynosi 1/1000 sekundy)

powtrz n lista_polece? - powoduje n-krotne powtrzenie listy polece?.


pisz co_pisa? (ps co_pisa?) - wy?witla warto?? podanego parametru,

ktrym mo?e by? liczba, s?owo, lista lub dowolne wyra?enie.

Znak cudzys?owu przed s?owem oraz nawiasy kwadratowe list nie s? wy?witlane.

wpisz co_pisa? - wy?wietla warto??parametru bez przenoszenia kursora

do nast?pnej linii. Parametr ma takie samo znaczenie w poleceniu pisz.

Cudzys?w przed s?owem oraz nawiasy kwadratowe list nie s? wy?witalne.


pwk wyra?enie - oblicza pierwiastek kwadratowy podanego wyra?enia.

ufl ile - ustala format liczb z dok?adno?ci? (liczb? miejsc po przecinku),

okre?lon? przez podany parametr.


red "nazwa_procedury - powoduje uruchomienie edytora gdzie mo?emy doda? nowe

procedury, b?d? zmodyfikowa? istniej?ce.

przpisz "nazwa warto?? (przyp "nazwa warto??) - tworzy zmienn? o podanej nazwie

i warto?ci. Zmiennej o nazwie b?d?cej pierwszym parametrem (nazwa) nadawana jest

warto??, ktra jest drugim parametrem (warto??). Pierwszym parametrem jest s?owo,

drugim - dowolne wyra?enie.

wynik parametr (wy parametr) - zdefiniowanej funkcji (tej, w ktrej wyst?puje) przypisuje

warto?? swojego parametru i ko?czy dzia?anie funkcji.

stop - powoduje zako?czenia procedury.

czytajznak (cz) - funkcja pierwotna, ktrej warto?ci? jest znak wprowadzony z klawiatury.

czytajlist? (cl) - funkcja pierwotna, ktrej warto?ci? jest lista utworzona z tekstu

wprowadzonego z klawiatury.

pierw parametr - funkcja, ktrej warto?ci? jest pierwszy element parametru (s?owa lub listy)

ost parametr - funkcja, ktrej warto?ci? jest ostatni element parametru (s?owa lub listy)

bezpierw parametr (bp parametr) - funkcja, ktrej warto?ci? jest parametr (s?owo lub lista)

pozbawiony pierwszego elementu.

bezost parametr (bo parametr) - funkcja, ktrej warto?ci? jest parametr (s?owo lub lista)

pozbawiony ostatniego elementu.

nap parametr1 parametr 2 - funkcja, ktrej warto?ci? jest lista lub s?owo utworzone przez

umieszczenie pierwszego parametru na pocz?tku drugiego parametru.

nak parametr1 parametr 2 - funkcja, ktrej warto?ci? jest lista lub s?owo utworzone przez

umieszczenie piierwszego parametru na ko?cu drugiego parametru.

puste? parametr - funkcja, ktrej warto?ci? jest prawda - je?li parametr jest

pusty, lub fa?ysz - w przeciwnym wypadku.

ukp kolor - ustala kolor pisaka ??wia, okre?lony przez parametr kolor, ktry jest

liczb? naturaln? z zakresu od 0 do 15. Ka?da liczba ma inny kolor.


ugp grubo?? - ustala grupo?? pisaka, okre?lony przez parametr grubo??.

Domy?lnie grubo?? pisaka wynosi 1.

*Przez wpisanie komendy ugp pojawi nam si? okno z wyborem grubo?ci pisaka.

ukm kolor - ustala kolor malowania, ktrym ??w mo?e wype?ni? zamkni?ty,

otaczaj?cy go obszar.

uwm wzr - ustala wzr wype?nienia zamkni?tego obszaru, otaczaj?cego ??wia.

zamaluj - powoduje, ?e ??w wype?nia zamkni?ty, otaczaj?cy go obszar aktualnie

ustalonym kolorem i wzorem.


Aby utworzy? nowego ??wia, nale?y klikn?? prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu

ekranu graficznego i z rozwini?tego menu podr?cznego wybra? polecenie UTWRZ ??WIA.


s?uchaj parametr - uaktywnia ??wie o nazwach okre?lonych przez parametr,

ktry mo?e by? nazw? pojedynczego ??wia lub list? nazw wielu ??wi.

ka?dy lista polece? - powoduje, ?e wszystkie aktywne ??wie po kolei wykonuj?

dan? list? polece?.

poka? parametr - powoduje wy?witlenie obiektu okre?lonego przez parametr.

kto - funkcja, ktrej warto?ci? jest nazwa jednego aktywnego ??wia lub lista nazw aktywnych ??wi.

wszystkie - funkcja, ktrej warto?ci? jest lista nazw wszystkich utworzonych ??wi.

usu???wia parametr (us? parametr) - uwuswa wskazywanego przez parametr ??wia

lub wskazane ??wie; parametr mo?e by? nazw? jednego ??wia lub list? nazw ??wi.


??W I FIGURY GEOMETRYCZNE

Komendy mo?na ??czy? w jedn? ca?o?? aby zrobi? za pomoc? jednej komendy

od razu ca?? figur?. Przyk?adowe komendy:

Kwadrat :

powtrz 4 [np 60 pw 90]

Ko?o :

powtrz 36 [np 1 pw 1]

Trjk?t :

powtrz 3 [np 100 pw 120]


Sze?ciok?t :

powtrz 6 [np 100 pw 60]


?rd?o : Wszystkie Informacje Dotycz?ce Komend Programu LOGO Komeniusz Wzorowane

S? Z Podr?cznika "Informatyka 2000" .


Poprawiony (czwartek, 26 maja 2011 10:31)