Get Adobe Flash player

HTML

Odsy?acze

Do podstrony

Tak jak ka?da ksi??ka sk?ada si? z rozdzia?w, tak samo serwisy internetowe sk?adaj? si? zwykle z podstron.

Ka?da podstrona jest osobnym plikiem HTML i zawiera tre??, ktra do?? znacznie r?ni si? tematycznie od pozosta?ych.

Taka organizacja u?atwia u?ytkownikowi nawigacj? oraz zapobiega niepotrzebnemu wczytywaniu ca?ego serwisu od razu (co trwa?oby prawdopodobnie bardzo d?ugo).

      
opisgdzie jako "wzgl?dna ?cie?ka dost?pu" nale?y poda? lokalizacje na dysku, gdzie znajduje si? podstrona, do ktrej
chcemy si? przenie??.
W miejsce wyrazu "opis" wpisujemy krtki tekst, ktry pojawi si? na ekranie i po klikni?ciu ktrego nast?pi
uruchomienie odsy?acza
(?cie?ka dost?pu pojawia si? jedynie na pasku statusu przegl?darki).

Poprawiony (środa, 16 listopada 2011 08:47)

 

HTML

HTML - HyperText Markup Language

Wyja?nienie : Hipertekstowy j?zyk znacznikw, obecnie szeroko wykorzystywany do tworzenia stron internetowych. HTML pozwala opisa? struktur? informacji zawartych wewn?trz strony internetowej, nadaj?c znaczenie poszczeglnym fragmentom tekstu - formuj?c hiper??cza, akapity, nag?wki, listy - oraz osadza w tek?cie dokumentu obiekty plikowe np. multimedia b?dz elementy baz danych np. interaktywne formularze danych.

Jakie korzy?ci daje przej?cie z HTML na XHTML?

 • Dokumenty XHTML s? zgodne ze sk?adni? XML, wi?c mog? by? ?atwo przegl?dane, edytowane i walidowane (sprawdzane) przez standardowe narz?dzia XML.
 • Dokumenty XHTML mog? by? napisane tak, aby dzia?a?y rwnie dobrze lub nawet lepiej zarwno w przegl?darkach obs?uguj?cych HTML4 jak i XHTML.
 • Dokumenty XHTML mog? zawiera? skrypty i applety, ktre bazuj? na j?zyku DOM (Document Object Model) zgodnym z HTML jak i XHTML.
 • Podczas gdy rodzina j?zykw XHTML b?dzie ewoluowa?, dokumenty zgodne z XHTML b?d? bardziej przyjazne do dzia?ania wewn?trz i pomi?dzy r?nymi ?rodowiskami XHTML.
 • W j?zyku XML stosunkowo ?atwo mo?na wprowadza? nowe elementy i atrybuty. Rodzina j?zykw XHTML zosta?a zaprojektowana tak, aby przystosowa? te rozszerzenia do modu?w XHTML. Modu?y pozwalaj? tworzy? kombinacje istniej?cych i nowych cech podczas budowania serwisw oraz projektowania nowych przegl?darek.
 • Serwery, proxy i przegl?darki b?d? zdolne do przeprowadzania lepszej transformacji tre?ci. Dokumenty zgodne z XHTML b?d? poprawnie interpretowane w ka?dej przegl?darce zgodnej z tym j?zykiem.

Jak doda? tabele do naszej strony HTML ?

Jest to najprostsza tabela, gdzie:

jest znacznikiem tabeli


jest znacznikiem wiersza


jest znacznikiem pojedynczej komrki


W miejsce kropek nale?y wpisa? tre?? poszczeglnych komrek tabeli.

np


Jak zmieni? kolor t?a dowolnego elementu ?

Selektorem mo?e by? praktycznie dowolny znacznik, np. p - akapit, h1 - tytu? czy td - komrka tabeli.

Natomiast jako "kolor" nale?y poda? definicj? koloru. Wpisanie "transparent" ustali t?o przezroczyste.

Przyk?ad :

T?o koloru czerwonego (red)

T?o koloru ??tego (yellow)

T?o koloru niebieskiego (blue)
?rd?a : http://www.kurshtml.edu.pl/html/struktura_tabeli,tabele.html | http://pl.wikipedia.org/wiki/HTML | http://www.kurshtml.edu.pl/html/jakie_korzysci_daje_przejscie_z_html_na_xhtml,xhtml.html


Poprawiony (czwartek, 19 maja 2011 09:39)