Get Adobe Flash player

ciekawostki inf

Dowcipy cz.2

Czym r?ni si? do?wiadczony informatyk od pocz?tkuj?cego? - Pocz?tkuj?cy uwa?a, ?e 1kB to 1000 bitw, a do?wiadczony jest pewien, ze 1km to 1024m.


Dlaczego informatycy myl? Halloween z Bo?ym Narodzeniem?
- Bo 25 dec = 31 oct


- Czym si? r?ni kobieta informatyk w spdnicy od kobiety informatyka w spodniach?
- Czasem dost?pu.
- A czym si? r?ni kobieta informatyk z obr?czk? na palcu od kobiety informatyka bez obr?czki?
- Prawami dost?pu.


- Cze?? tato, wrci?em!!!
Ojciec siedz?cy przed komputerem, nie odrywaj?c wzroku od monitora pyta:
- A gdzie? ty by??!
- W wojsku tato...


- Co robi kameleon wchodz?c na lustro?
- Zawiesza si?...


Jecha?o samochodem trzech go?ci: chemik, mechanik, samochodowy i informatyk. W pewnej chwili samochd zatrzyma? si? i nie daje si? uruchomi?. Poszczeglne osoby doszukuj? si? przyczyny takiego stanu rzeczy i prbuj? wskaza? rozwi?zanie sytuacji:
Chemik:
- Moim zdaniem, to co? z mieszank?, trzeba spu?ci? paliwo i zatankowa? nowe.
Mechanik:
- Wydaje mi si?, ?e to co? ze ?wiecami, nale?a?oby wymieni? ?wiece i bedzie OK.
Informatyk:
- Wiecie co, a mo?e by tak sprbowa? wysi??? i wsi??? jeszcze raz?


Trzej hakerzy i trzej lamerzy mieli jecha? poci?giem. Hakerzy kupili jeden bilet na trzech, lamerzy trzy. Gdy zbli?y? sie konduktor, hakerzy pobiegli do toalety. Konduktor sprawdzi? bilety lamerom. Potem zapuka? do toalety. Hakerzy wystawili bilet przez szpar?. Konduktor skasowa? i poszed?. W drodze powrotnej lamerzy postanowili wykorzysta? ?wie?o nabyte do?wiadczenie. Kupili jeden bilet na trzech. Hakerzy nie kupili ?adnego. Gdy zbli?y? si? konduktor, lamerzy pobiegli i zamkn?li si? w toalecie. Za nimi pobiegli hakerzy. Zastukali do toalety. Gdy wysun? si? bilet, pobiegli z nim i zamkn?li si? w nastepnej toalecie. Wniosek: nie ka?dy algorytm wymy?lony przez hakerw da si? wykorzysta? przez lamerw!


Z pami?tnika admina:
Dzwoni telefon. Odbieram.
Cz?owiek z ksi?gowo?ci skar?y si?, ?e nie mo?e ?ci?gn?? informacji o wydatkach z bazy danych. Udzielam mu SOA nr 112(Standardowej Odpowiedzi Administratora):
Dziwne. U mnie dzia?a.
Czekam chwil? a? si? wykrzyczy i wy??czam ekspres do kawy z UPS-a, pod??czaj?c jego serwer.
Mwi?, ?eby sprbowa? teraz. Jest dobrze. Jeszcze jeden zadowolony.


Do siedziby Microsoftu przysz?a kobieta z niemowlakiem na r?ku. Poskar?y?a si? Billowi Gatesowi, ?e ktry? z jego ludzi jest ojcem dziecka. Bill stanowczo stwierdzi?, ?e si? myli, bo:
- ?adne dzie?o Microsoftu nie jest efektem mi?o?ci.
- ?adne dzie?o Microsoftu nigdy nie zosta?o uko?czone w 9 miesi?cy.
- ?aden wytwr Microsoftu nigdy nie mia? r?k i ng na w?a?ciwym miejscu
Pies bernardyn biegnie z pr?dko?ci? 10 km/h i niesie pude?ko 10 p?ytek DVD o pojemno?ci 4,7 GB ka?da. Czy b?dzie on przesy?a? dane szybciej ni? sie? Fast Ethernet (100 Mb/s) na odcinku 8 km?


?ona do m??a informatyka:
- Poznajesz cz?owieka na tej fotografii?
- Tak.
- OK, wi?c dzisiaj o 16.00 odbierzesz go z przedszkola...


Synek siedzi przy komputerze informatyka:
- Tato, co to znaczy "format C: completed"?
- ?e ju? nie ?yjesz!


Chuck Norris potrafi nacisn?? Ctrl+Alt+Del jednym palcem.
Po klikni?ciu prawym przyciskiem myszy na dowolne zdj?cie z Chuckiem Norrisem dost?pna jest tylko opcja "ustaw jako tapet?". Tylko.
Kiedy Chuck Norris idzie zabija?, ustawia status na 'zaraz wracam'.
Chuck Norris sformatowa? sobie brod? a potem podzieli? j? na partycje


Tre?? e-maila:
Otrzyma?e? w?a?nie Afga?skiego Wirusa. Poniewa?, my w Afganistanie, nie jeste?my zbyt rozwini?ci technologicznie nasz wirus jest wirusem manualnym. Oznacza to, ?e prosimy aby? samodzielnie skasowa? wszystkie pliki na HDD. Dzi?ki za wsp?prac? i polecamy si? na przysz?o??. Afga?scy hakerzy.


Informacje wzi?to ze strony:http://www.zsp1.jadrzejow.com.pl/ski/ski_pliki/humor.htm


Poprawiony (piątek, 20 maja 2011 11:09)

 

1.G?wny informatyk.
Jest trwale zro?ni?ty ze swoim komputerem, pisze szybciej, ni? komputer mo?e przetworzy?, my?li w asemblerze, wytrzymuje pora?enia 380V i zna na pami?? wszystkie uk?ady scalone.
2. Zaawansowany programista.
Siedzi 20 godzin dziennie przed komputerem, wpisuje 10 s?w na sekund?, zna Pascal, BASIC, Assembler, Fortran, Logo, APL, Algol, Prolog, wytrzymuje 220V i zna wszystkie ksi??ki.
3.In?ynier informatyk.
U?ywa komputer 16 godzin na dob?, wpisuje 10 znakw na sekund?, zna doskonale Pascal, BASIC, C i Assembler, mo?e na krtko chwyci? gor?c? lutownic? i ma wszystkie ksi??ki.
4.Informatyk.
Sp?dza ca?y czas pracy i wszystkie przerwy przed komputerem, wpisuje 5 znakw na sekund?, zna doskonale Pascal i BASIC, drutuje bezpieczniki i wie, gdzie w bibliotece s? w?a?ciwe ksi??ki.
5.Programista.
Sp?dza tylko czas pracy przed komputerem, pisze jak sekretarka, z pomoc? podr?cznika umie programowa? w asemblerze, potrafi wymieni? bezpieczniki i wie, gdzie mo?e kupi? ksi??ki.
6.Student informatyki.
Traktuje komputer jako hobby, wpisuje 10 s?w na minut?, potrafi z pomoc? podr?cznika napisa? krtkie programy w Pascalu, umie wymieni? baterie w kalkulatorze i wie, ?e s? ksi??ki.
7.User.
Siedzi przed komputerem od czasu do czasu, wpisuje jedno s?owo na minut?, potrafi przepisa? krtkie programy w BASICu, pora?a go bateryjka 9V i nie interesuj? go ?adne ksi??ki, bo i tak ich nie rozumie.
8.Hacker.
Stanowi z komputerem jedno??, nie u?ywa klawiatury, bo przekazuje swoje my?li bezpo?rednio do komputera, w razie potrzeby sam pisze szybko j?zyk programowania, sam wytwarza potrzebne 220V i napisa? wszystkie lepsze ksi??ki.

Informacje wzi?te ze strony: http://www.zsp1.jadrzejow.com.pl/ski/ski_pliki/humor.htm

Poprawiony (piątek, 13 maja 2011 11:23)

 

Biblia Informatyka

1. Na pocz?tku by?o s?owo i w s?owie by?y dwa bajty, i wi?cej nic nie by?o.
2. I oddzieli? Bg jedynk? od zera, i zobaczy?, ze to by?o dobre.
3. I Bg powiedzia?: "Niech b?d? dane." I sta?o si?.
4. I Bg powiedzia?: "Niech u?o?? si? dane na swoje w?a?ciwe miejsca". I stworzy? dyskietki i twarde dyski, i kompaktowe dyski.
5. I Bg powiedzia?: "Niech b?d? komputery, ?eby by?o gdzie w?o?y? dyskietki, i twarde dyski, i kompakty." I stworzy? komputery i nazwa? je hardwarem, i oddzieli? software od hardware'u.
6. Software'u jeszcze nie by?o, lecz Bg szybko stworzy? programy - du?e i ma?e i powiedzia? im: "id?cie i rozradzajcie si?, i wype?niajcie cala pami??."
7. Sprzykrzy?o si? Bogu tworzy? programy samemu i rzek?: "Stworze Programist? wed?ug swego podobie?stwa i niech on panuje nad komputerami, programami i danymi." I stworzy? Bg Programist?, i umie?ci? go w Centrum Obliczeniowym, ?eby w nim pracowa?. I przyprowadzi? on Programist? do drzewa katalogowego i powiedzia?: "W ka?dym katalogu mo?esz uruchamia? programy, tylko z Windows nie korzystaj, bo na pewno umrzesz.
8. I Bg rzek?: "Nie dobrze Programi?cie by? samotnym, stworzymy mu tego, ktry b?dzie si? zachwyca? dzie?em Programisty." I wzi?? On od Programisty ko??, w ktrej nie by?o mzgu i stworzy? To, co b?dzie zachwyca?o si? dzie?em Programisty, i przywid? To do niego. I nazwa? To U?ytkownikiem. I siedzieli oni razem pod nagim DOS-em i nie wstydzili si? tego.
9. A Bill by? chytrzejszy ni? wszystkie dzikie zwierz?ta, ktre uczyni? Pan Bg. I rzek? Bill do U?ytkownika: "Czy naprawd? Bg powiedzia?, ?eby?cie nie uruchamiali ?adnych programw ?" I rzek? U?ytkownik: "W ka?dym katalogu mo?emy uruchamia? programy, tylko z drzewa Windows nie mo?emy aby?my nie umarli" I rzek? Bill U?ytkownikowi: "Jak mo?esz mwi? o czym?, czego nie sprbowa?e? !" Tego dnia, kiedy uruchomicie program z drzewa katalogowego Windows b?dziecie rwni Bogu, bo jednym przyciskiem myszki stworzycie to, czego zapragniecie." I zobaczy? U?ytkownik, ?e owoce Windows by?y mi?e dla oczu i godne po??dania, bo jakakolwiek wiedza sta?a si? od tej chwili ju? niepotrzebna, i zainstalowa? Windows na swoim komputerze. I powiedzia? programi?cie, ?e to jest dobre, i on te? go zainstalowa?.

10a. I zaraz wyruszy? programista szuka? nowych drajwerw. A Bg rzek?: "Gdzie idziesz?" A on odpowiedzia?: "Id? szuka? nowych drajwerw, bo nie ma ich w DOS-ie." I wtedy rzek? Bg: "Kto ci powiedzia?, ze potrzebujesz drajwerw?. Czy czasem nie uruchomi?e? programw z drzewa katalogowego "Windows"? Na to rzek? programista: "U?ytkownik, ktrego mi da?e?, aby by? ze mn?, zamwi? programy pod Windows i dlatego zainstalowa?em Windows." I rzek? Bg do U?ytkownika: "Dlaczego to uczyni?e??" I odpowiedzia? U?ytkownik: "Bill mnie zwid?."

10b. Wtedy rzek? Pan Bg do Billa: "Poniewa? to uczyni?e?, b?dziesz przekl?ty w?rd wszelkiego byd?a i wszelkiego dzikiego zwierza. I ustanowi? nieprzyja?? miedzy tob? a U?ytkownikiem, on b?dzie ci? zawsze przeklina? a ty b?dziesz mu sprzedawa? Windows."

10c. Do U?ytkownika za? Bg rzek?: "Windows" bardzo rozczaruje ci? i spustoszy twoje zasoby, i b?dziesz musia? u?ywa? marnych programw, i nie b?dziesz mg? si? obej?? stale bez serwisu programisty."

10d. Programi?cie za? rzek?: "Poniewa? us?ucha?e? g?osu U?ytkownika, przekl?te niech b?d? twoje komputery, gdy? powstanie w nich mnstwo b??dw i wirusw, w pocie oblicza twego b?dziesz stale poprawia? swoj? prac?."

10e. I odprawi? ich Pan Bg ze swego Centrum Obliczeniowego, i zabezpieczy? has?em wej?cie do niego.

Informacje wzi?te ze strony: http:// www.zsp1.jadrzejow.com.pl/ski/ski_pliki/humor.htm

 

?arty Informatyczne

Jak si? ?egna informatyk?
W imi? Ojca i Syna i Ducha ?w.
Enter.


Oprogramowanie jest jak katedra - budujesz, budujesz, budujesz, budujesz, a potem... modlisz si?!


Napis na grobie informatyka: "kowalski.zip"


?ona mwi do programisty:
- Ci?gle jeste? zaj?ty i siedzisz przy komputerze. ?ebym cho? mia?a dziecko...
- K?ad? si?, b?dziemy instalowa?...


- Jakie s? idealne wymiary dziewczyny/kobiety informatyka?
- 1024 x 768.


Informatyk ze swoim synem s? w ZOO. Stan?li obok pingwinw i ojciec si? odzywa:
- A tu chowaj? sie ma?e Linuks'y!


Oglnie rzecz biorac ludzko?? dzieli sie na 2 grupy:
- Jedna rozumie system binarny, a druga nie.


Przychodzi informatyk do apteki i mwi:
- Poprosz? witamin? C++.


By? sobie kiedy? cz?owiek, ktry ju? w bardzo wczesnej m?odo?ci marzy?, by zosta? wielkim pisarzem. Gdy spytano go, co dla niego oznacza wielki, odpowiedzia?:
- Chcia?bym pisa? teksty, ktre ca?y ?wiat b?dzie czyta?, teksty, na ktre ludzie b?d? reagowa? czysto emocjonalnie, ktre b?d? doprowadza? ich do ?ez, blu, gniewu, krzyku i desperacji! Cz?owiek ten zrealizowa? swoje dzieci?ce marzenie. Obecnie pracuje w Microsoft i redaguje komunikaty o b??dach.


Ilu programistw potrzeba, ?eby wymieni? ?arwk??
- Ani jednego bo to wina hardware'u.


- Jak najcz??ciej informatycy zwracaj? si? do swoich ?on?
- Ty moja Myszko.


Wraca informatyk do domu i zastaje w ??ku ?on? z kochankiem. Spojrza? na nich. W ich oczach dostrzeg? co? chytrego i pomy?la?:
- Co? jest nie tak! Podbieg? nerwowo do komputera - i rzeczywi?cie! - zmienili mu has?o!


Telefon w sklepie komputerowym.
- Przepraszam bardzo, czy macie aktualnie w sprzeda?y dyski "C"? W?a?nie mi pad? i chcia?em kupi? nowy.


Jakie s? ostatnie s?owa hakera przed ?mierci??
- Log Out.


Czym r?ni si? programista od polityka?
- Programi?cie p?ac? pieni?dze tylko za programy, ktre daj? jaki? efekt.


Kiedy komputery pracuj? prawid?owo?
- Od momentu wej?cia informatyka na teren zak?adu/szko?y/firmy do chwili jego wyj?cia.


Ilu technikw z Microsoftu potrzeba, aby wymieni? ?arwk??
Ani jednego. Gates zwo?uje konferencj? prasow? i og?asza, ?e odt?d obowi?zuj?cym standardem jest ciemno?? :)


Firma Intel wpad?a na pomys? ?eby procesory zamiast n?ek mia?y r?czki. Dzi?ki temu lepiej b?d? mog?y si? trzyma? p?yty.


Co to jest Windows? - Wirus obs?ugiwany myszk?.
Jaki jest najlepszy element Windows? - Deinstalator.
Jak powi?kszy? o 200% pojemno?? naszego dysku? - Wykasowa? Windows.
Jaki jest najgro?niejszy wirus? - Windows, poniewa? zajmuje 200 mega, co chwil? si? wiesza, spowalnia system, b?yskawicznie si? rozprzestrzenia i jeszcze trzeba za niego p?aci?.
Jakie opakowania s? najdro?sze? - Pude?ka do gier komputerowych. Na gie?dzie gra bez pude?ka kosztuje 25 z?, a z pude?kiem 150.

Informacje wzi?te ze strony: http://www.zsp1.jadrzejow.com.pl/ski/ski_pliki/humor.htm

Poprawiony (piątek, 13 maja 2011 11:15)

 
 1. Karlheinz Brandenburg z Fraunhofer Institute wykorzystywa? ?piewan? a cappella piosenk? Suzanne Vegi Tom's Diner podczas pracy nad algorytmem MP3 jako utwr trudny do kompresji przy zachowaniu odpowiedniej jako?ci d?wi?ku.

 2. Bill Gates w 1984 roku prognozowa?: "640 kilobajtw to wystarczaj?ca ilo?? pami?ci dla ka?dego u?ytkownika."

 3. W systemie ??czno?ci GSM transmisja bezprzewodowa odbywa si? tylko mi?dzy stacj? przeka?nikow? a terminalem (telefon komrkowy, pager) za? dalej sygna? idzie przewodami telekomunikacyjnymi.

 4. Szacuje si?, ?e obecnie ?redni czas ?amania wiadomo?ci zaszyfrowanej za pomoc? DES wynosi ok. 35 minut, przy wykorzystaniu sprz?tu o warto?ci 1 miliona USD.

 5. W polskiej sieci PIONIER mo?liwa jest transmisja danych z pr?dko?ci? 10Gbit/s.

 6. Sposb dzia?ania algorytmw genetycznych nieprzypadkowo przypomina zjawisko ewolucji biologicznej, poniewa? ich twrca John Henry Holland w?a?nie z biologii czerpa? inspiracje do swoich prac.

 7. Pracownicy firmy IBM, a? do pocz?tku lat 90 nosili niebieskie garnitury, bia?e koszule i ciemne krawaty.

 8. Dla niektrych wyra?e? w j?zyku polskim szyfr przesuwaj?cy ROT13 nie spe?nia swojego zadania. Przyk?adowo, tekst "hejnal urwany" po zakodowaniu brzmi "urwany hejnal".

 9. Ken Olsen w 1977 roku stwierdzi?: "Nie ma ?adnego powodu, aby ktokolwiek posiada? w domu komputer".
 10. Pokazuj? j?zyk

  Informacj? wzi?te ze strony: http://www.it-ce.pl/readarticle.php?article_id=35

Poprawiony (piątek, 13 maja 2011 11:17)

 

ciekawostki

1. 80% u?ytkownikw Internetu opuszcza dan? witryn?, je?li funkcjonalno?? wyszukiwania jest niezadowalaj?ca.

2. 41% polskich internautw korzysta z wyszukiwarki GOOGLE kilka razy dziennie.

3. Najcz??ciej mylonym zapytaniem na ?wiecie jest "Britney Spears"- odnotowano ponad 350 r?nych wariantw pisowni jej imienia nazwiska.

Poprawiony (niedziela, 29 maja 2011 15:07)

 

Ciekawostki zaczerpni?te z portalu wikipedia.pl

1. W protokole IPv6 na 1 mm2 Ziemi przypada 6,71017 adresw.

2.Ken Thompson odbieraj?c nagrod? Turinga w 1983 roku przedstawi? sposb ukrycia wirusa w kompilatorze w taki sposb, by zawirusowany kompilator automatycznie do??cza? kod wirusa do kompilowanych programw oraz przy kompilacji kompilatora, sam dodawa? t? funkcj? do nowszego kompilatora.

3.Pierwszym systemem operacyjnym dla komputerw osobistych by? CP/M.

4.Grupie hakerskiej Chaos Computer Club uda?o si? sklonowa? kart? SIM telefonu komrkowego.

5.Architektura AMD64 zrywa z klasycznym definiowaniem "bitowo?ci" procesora wielko?ci? jego przestrzeni adresowej.

6.Liczba BogoMIPS-w jest przez wiele osb nies?usznie uwa?ana za miarodajn? jednostk? wydajno?ci komputera.

7.Linus Torvalds chcia? nazwa? Linuksa Freax.

8.Pierwsze j?dro systemu Unix mie?ci?o si? w 4 KB.

Poprawiony (piątek, 27 maja 2011 11:20)