Get Adobe Flash player

LOGO Komeniusz

Komendy Logo Komeniusza

PIERWSZE SPOTKANIE Z ??WIEM

Program mo?na ?atwo ?ci?gn?? ze stronyhttp://www.logokom.yoyo.pl/

p? - ??w ukazuje si? na ekranie.

s? - ??w przestaje by? widoczny na ekranie.


naprzd liczba krokw (np liczba_krokw) - przesuni?cie ??wia do przodu

o podan? liczb? krokw; przyk?adowe polecenie: np 100.


wstecz liczba_krokw (ws liczba_krokw) - przesuni?cie ??wia do ty?u

o podan? liczb? krokw, np. pw 90.


prawo k?t (pw k?t) - obrt ??wia w prawo o podany w stopniach k?t, np. pw 90.

lewo k?t (lw k?t) - obrt ??wia w lewo o podany w stopniach k?t, np. lw 45.


*Pami?taj !

Podczas pisania komendy np. prawo k?t, mi?dzy pw a k?tem musi by? odst?p.

Jak napiszemy komend?, np. pw40 to ??w nie zrozumie takiej komendy

i pojawi si? komunikat : B??d: Nie wiem jak wykona? pw40.

Mi?dzy nazw? polecenia, a parametrem musi znale?? si? spacja !

Poprawiony (czwartek, 26 maja 2011 10:31)

Więcej…

 

Logo Komeniusz -Podstawy

.

LOGO KOMENIUSZ

jest rozprowadzany przez O?rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa? Komputerw w Warszawie. Wykonuje on polecenia j?zyka Logo podawane zarwno w polskej, jak i angielskiej wersji j?zykowej.
Nazwa programu wywodzi si? od zlatynizowaniej postaci postaci (Comenius) nazwiska Jana Amosa Komensky`ego - czeskiego uczonego i pedagoga ?yj?cego w latach 1592-1670. Jest on uznawany za wybitnego reformatora szkolnictwa i twrc? nowoczesnej pedagogiki. W latach 1628-1655 przebywa? na emigracji w Lesznie, a reszt? ?ycia sp?dzi? w Amsterdamie. Z powodu d?ugotrwa?ego mieszkania i pracy w Polsce spotyka si? rwnie? polsk? wersj? od jego nazwiska - Kome?ski.

Logo w EncyklopediiLogo (LOGO), edukacyjny j?zyk programowania bior?cy pocz?tek z bada? nad psychologi? uczenia si? i jego wp?ywem na kszta?towanie osobowo?ci (J. Piaget), opracowany przez Seymoura Paperta i spopularyzowany przez niego w ksi??ce, rewolucyjnej z punktu widzenia metodologii nauczania, pt. Burze mzgw - dzieci i komputery (Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996). Logo jest stosowane w pocz?tkowym nauczaniu matematyki oraz jako j?zyk komunikacji dziecka z komputerem; odznacza si? interakcyjno?ci?, znakomicie przemy?lanym, prostym zestawem operacji graficznych i oglno?ci? sk?adni wzorowanej na j?zyku Lisp. W Polsce j?zyk Logo jest powszechny od po?owy lat osiemdziesi?tych XX w. Ze wzgl?du na swoje szczeglne zastosowanie s?ownik j?zyka Logo ma liczne realizacje narodowe, w szczeglno?ci z u?yciem wyrazw polskich, np. AC Logo, lub Logo Komeniusz (pracuj?ce w systemie Windows).

Has?o opracowano na podstawie S?ownika Encyklopedycznego - Informatyka Wydawnictwa Europa. Autor - Zdzis?aw P?oski. ISBN 83-87977-16-0. Rok wydania 1999.

Pocz?tek, czyli co musisz wiedzie?


Nie b?d?, tutaj rozpisywa? szczeg?w dzia?ania owego programu, celem jest po prostu szybkie i proste zrozumienie kilku faktw jak ten program dzia?a, tak ?eby ka?dy mg? po krtkim poradniku tworzy? w?asne figury/procedury itp. Zacznijmy od tego, ?e nikt nie ka?e wam zna? komend na pami??, gdy? zawsze mo?ecie je sobie sprawdzi? w programie w li?cie procedur. Powinni?cie pami?ta? tylko 2 ( w sumie to 4 ) ktre s? banalne i wykorzystywane wsz?dzie. Tak wi?c: np - od naprzd, przesuwamy ??wia do przodu. U?ywamy tego w sposb nast?puj?cy: np 20 - i ??w porusza si? do przodu rysuj?c kresk? o d?ugo?ci 20 mm.


Analogicznie dzia?a ws - czyli skrt od wstecz. ??w "cofa si?" rysuj?c kresk? nie zmieniaj?c swojego obrotu. Oto co poka?e nam si? po wpisaniu ws 20.


Kolejne 2, to pw ( od prawo ) oraz lw ( lewo ). Powoduj? one skr?cenie ??wia, jego kierunku o dan? ilo?? stopni w lewo, lub prawo. Nie ma co wi?cej t?umaczy?, gdy? to ju? praktycznie wystarczy do wi?kszo?ci waszych zada? :)


Czy to ju? wszystko? Ot?, teoretycznie tak, jednak?e praktycznie - nie. Wi?kszo?? figur nie powinna ju? sprawi? problemw, jednak i tak zaraz postaram si? przedstawi? jak rysowa? niektre z nich. Aby narysowa? cokolwiek, po prostu trzeba zna? podstawy matematyki, oraz mie? troch? wyobra?ni. Ewentualnie posiada? kartk? i d?ugopis i rozrysowa? sobie ca?? sytuacj?. Zacznijmy od czego? najprostszego - kwadratu.

Kwadrat


Co wiemy o kwadracie ? Wszystkie jego boki s? rwne i ma wszystkie k?ty proste. Tak wi?c u?ywaj?c ju? poznanych 4 komend jeste?my wstanie go napisa?. Da si? to przy?pieszy? stosuj?c funkcj? "powtrz X [ komendy ]". Przyk?ad -> "Powtrz 2 [ np 50 pw 90 ]", jest rwnoznaczne z "np 50 pw 90 np 50 pw 90". Ca?kiem proste ? ?atwo si? mo?na domy?li? ?e wywo?anie procedury "powtrz 4 [ np 50 pw 90 ]" narysuje nam kwadrat. :)

http://www.logokom.yoyo.pl/index.php?dzial=poradnik-01

Poprawiony (piątek, 13 maja 2011 11:19)

 

?wiczenia Logo Komieniusz

Procedury pierwotne w programie LOGO Komeniusz dzieli si? na polecenia (instrukcje) i funkcje (procedury, ktre maj? warto??)

Opis wszystkich procedur pierwotnych znajdziesz w Pomocy programu Logo Komeniusz.

Dodatkowo, na p?ycie CD-ROM, w bloku tematycznym ALGORYTMY | PROCEDURY J?ZYKA LOGO,

przygotowane s? opisy procedur, ktrych u?yjesz podczas wykonywania ?wicze?.

Poprawiony (środa, 16 listopada 2011 09:28)

Więcej…

 

Logo Komeniusz

Logo Komeniusz
jest ?rodowiskiem dydaktycznym wspomagaj?cym rozwj twrczego, logicznego my?lenia i zdolno?ci algorytmicznych.

Twrcy


J?zyk programowania LOGO zosta? opracowany przez Seymoura Paperta i jego wsp?pracownikw z MIT (Massachusetts Institute of Technology), zainspirowanych pracami i dzia?alno?ci francuskiego psychologa i pedagoga Jeana Piageta. Powsta? na pocztku lat 70tych, jako j?zyk przeznaczony g?wnie do szk?, zw?aszcza podstawowych. Mia? on pe?ni? rol? naturalnego ?rodowiska, ktre wiedze abstrakcyjn?, tak? jak np. matematyka, czyni?oby czym? konkretnym, namacalnym. ?rodowisko takie umo?liwia zdobywanie wiedzy poprzez samodzielne dochodzenie, na podstawie prb i b??dw, do pewnych praw, ktre do tej pory musia?y by? przyjmowane "na wiar?"
Jednym z istotnych za?o?e? przy?wiecaj?cych twrcom j?zyka LOGO by?o to, aby instrukcje w tym j?zyku brzmia?y podobnie do zda? w j?zyku naturalnym (w tym wypadku angielskim). I to zadanie zosta?o w du?ym stopniu spe?nione.

Jan Amos Komensky

Nazwa programu wywodzi si? od zlatynizowaniej postaci postaci (Comenius) nazwiska Jana Amosa Komensky`ego - czeskiego uczonego i pedagoga ?yj?cego w latach 1592-1670. Jest on uznawany za wybitnego reformatora szkolnictwa i twrc? nowoczesnej pedagogiki. W latach 1628-1655 przebywa? na emigracji w Lesznie, a reszt? ?ycia sp?dzi? w Amsterdamie. Z powodu d?ugotrwa?ego mieszkania i pracy w Polsce spotyka si? rwnie? polsk? wersj? od jego nazwiska - Kome?ski.

Co mwi encyklopedia o j?zyku LOGO?Logo (LOGO), edukacyjny j?zyk programowania bior?cy pocz?tek z bada? nad psychologi? uczenia si? i jego wp?ywem na kszta?towanie osobowo?ci (J. Piaget), opracowany przez Seymoura Paperta i spopularyzowany przez niego w ksi??ce, rewolucyjnej z punktu widzenia metodologii nauczania, pt. Burze mzgw - dzieci i komputery (Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996). Logo jest stosowane w pocz?tkowym nauczaniu matematyki oraz jako j?zyk komunikacji dziecka z komputerem; odznacza si? interakcyjno?ci?, znakomicie przemy?lanym, prostym zestawem operacji graficznych i oglno?ci? sk?adni wzorowanej na j?zyku Lisp. W Polsce j?zyk Logo jest powszechny od po?owy lat osiemdziesi?tych XX w. Ze wzgl?du na swoje szczeglne zastosowanie s?ownik j?zyka Logo ma liczne realizacje narodowe, w szczeglno?ci z u?yciem wyrazw polskich, np. AC Logo, lub Logo Komeniusz (pracuj?ce w systemie Windows). Has?o opracowano na podstawie S?ownika Encyklopedycznego - Informatyka Wydawnictwa Europa. Autor - Zdzis?aw P?oski. ISBN 83-87977-16-0. Rok wydania 1999

Zalety i cechy programu Logo Komeniusz


Bardzo wa?n? cech? LOGO jest ?atwo?? przypisania poszczeglnych ci?gw czynno?ci do jednego s?owa (tworzenie procedur), ktre mo?na od tej pory u?ywa? tak, jak innych instrukcji. Ten mechanizm niezmiernie u?atwia prac?, powoduje, ?e kod programu jest bardziej czytelny. Jest on jednocze?nie obrazem naszego sposobu my?lenia: rozbijania problemu na mniejsze cz??ci, ktre dadz? si? ju? ?atwo rozwi?za?, a nast?pnie sk?adania z tych cz??ci rozwi?zania ca?o?ci.
Mimo prostoty i ?atwo?ci w pos?ugiwaniu si? j?zykiem LOGO, ma on do?? du?e mo?liwo?ci do rozwi?zywania problemw \"z r?nej beczki\" - czyli jest wszechstronny, nie ogranicza on osoby programuj?cej do pewnej klasy zastosowa? (np. tylko do grafiki ??wia), cho? oczywi?cie pewne problemy ?atwiej rozwi?zuje si? w j?zykach wyspecjalizowanych.

?rd?o: http://www.sciaga.pl/tekst/24128-25-logo_komeniusz

Poprawiony (czwartek, 12 maja 2011 09:37)