Get Adobe Flash player

Joomla Artisteer

O Joomla!


Czym jest Joomla!

Joomla! to uniwersalny wielokrotnie nagradzany system zarz?dzania tre?ci? [CMS] do tworzenia i obs?ugi witryn internetowych oraz innych zastosowa?. Wiele aspektw, ale przede wszystkim ?atwo?? korzystania i rozbudowy powoduje, ?e Joomla! sta? si? najpopularniejszym w?rd programw do obs?ugi witryn. Nale?y do najszybciej dzi? rozwijanych projektw zwielkiej rodziny rozwi?za? Open Source - programw zjawnym, dost?pnym dla ka?dego kodem ?rd?owym.


Co to jest system zarz?dzania tre?ci? (CMS)?

Systemy zarz?dzania tre?ci? s? programami, ktre magazynuj? i udost?pniaj? elementy witryn internetowych, tak jak biblioteka publiczna gromadzi iudost?pnia ksi??ki. Zawarto?ci? albo tre?ci? mo?e by? prosty tekst, zdj?cia, muzyka, filmy, dokumenty, cokolwiek zechcesz.

Dzi?ki CMS-om osoby bez wykszta?cenia informatycznego mog? tworzy? i obs?ugiwa? rozmaite aplikacje tylko za pomoc? przegl?darki internetowej. Na ca?ym ?wiecie ludzie i firmy tworz? w Joomla! atrakcyjne strony prywatne, niewielkie wizytwki i serwisy firmowe, sklepy internetowe i pot??ne portale korporacyjne. Potrzebujesz wi?cej informacji?

Tym, co odr?nia Joomla! od innych systemw, jest zaanga?owanie twrcw w utrzymanie rzeczy tak prostymi, jak tylko jest to mo?liwe, a rwnocze?nie zapewnienie jak najbogatszej funkcjonalno?ci.

W efekcie ka?dy, bez technicznego przygotowania, mo?e przy pomocy Joomla! budowa? i zarz?dza? swoim ma?ym czy pot??nym serwisem WWW w prosty i efektywny sposb, bez ponoszenia kosztw drogiego, komercyjnego oprogramowania.

Do czego jest stosowany Joomla!?

Joomla! s?u?y ludziom na ca?ym ?wiecie do przer?nych zastosowa? - od prostych, ale efektownych osobistych stron internetowych po rozbudowane kompleksowe aplikacje korporacyjne. Za pomoc? Joomla! mo?na prowadzi?:

 • strony osobiste i o?rodki spo?eczno?ci,
 • korporacyjny intranet lub ekstranet,
 • internetowe wydania gazet i magazynw informacyjnych,
 • serwisy reklamowe, og?oszeniowe, promocyjne
 • sklepy internetowe, agencje nieruchomo?ci, sprzeda? lub rezerwacj? us?ug,

 • portale tematyczne, naukowe i hobbistyczne,
 • witryny rz?dowe lub urz?dowe,
 • strony szk?, uczelni i ko?cio?w,
 • strony klubw i organizacji niedochodowych,
 • biblioteki, galerie, zbiory dokumentw,
 • e-learning - nauk?, kursy, szkolenia na odleg?o??.

Mo?liwo?ci s? wr?cz nieograniczone

Kto u?ywa Joomla?


Poni?ej znajduje si? kilka przyk?adw witryn obs?ugiwanych przez Joomla!:

Wi?cej przyk?adw instytucji, organizacji i firm u?ywaj?cych Joomla! znajdziesz na stronie Joomla Community Site Showcase.

Chc? stworzy? witryn? dla klienta. Czy Joomla! mi pomo?e?

Joomla! zosta? zaprojektowany tak, aby instalacja i obs?uga witryny by?y ?atwe nawet dla pocz?tkuj?cych. Wielu dostawcw serwerw oferuje mo?liwo?? instalacji Joomla! jednym klikni?ciem, stworzenie i uruchomienie witryny w kilka minut.

Poniewa? Joomla! jest tak ?atwy w obs?udze jako projektant lub producent mo?esz b?yskawicznie tworzy? witryny dla swoich klientw. Udzielaj?c niewielu instrukcji bez trudu nauczysz samodzielnego umieszczania tre?ci i ich publikacji.

Je?li Twoi klienci potrzebuj? specjalnej funkcjonalno?ci, Joomla! mo?e by? ?atwo dostosowany - tysi?ce rozszerze? (zwykle bezp?atnych na licencji GPL license) znajdziesz na stronach Katalogu Rozszerze? Joomla!.

Jak? mam pewno??, ?e Joomla b?dzie rozwijany w przysz?o?ci?

Gwarancji rozwoju Joomla! w przysz?o?ci jest wiele. Po pierwsze - tradycja: korzenie Joomla! si?gaj? roku 2000. Po drugie - ogromna spo?eczno?? licz?ca ponad 200 tysi?cy u?ytkownikw, w?rd nich rzesz? utalentowanych programistw z ca?ego ?wiata, wspomagaj?cych rozwj Joomla! i projektuj?cych dla Joomla! Po trzecie - miejsce w ruchu wolnego oprogramowania: Joomla! jest w gronie jego liderw obok takich projektw jak Linux, PHP, Apache, MySQL, Firefox, SugarCRM czy Wiki. Po czwarte - nagrody: od wielu lata Joomla! niezmiennie plasuje si? na najwy?szych miejscach w konkursach na najlepsze projekty wolnego oprogramowania.

Jestem programist?. Jakie zaawansowane cechy Joomla! mog? wykorzysta??

Wiele firm i organizacji potrzebuje rozwi?za? wykraczaj?cych poza mo?liwo?ci rozbudowy dost?pnymi rozszerzeniami. Dzi?ki temu, ?e Joomla! oferuje tak?e bardzo elastyczny framework, projektanci mog? rozszerza? go w dowolnych kierunkach, tworz?c wyrafinowane aplikacje. Urok Joomla! polega na tym, ?e nasz framework i interfejs u?ytkownika dostarcza solidnej podstawy dla w?asnych aplikacji, dzia?aj?cych w ?rodowisku znanym u?ytkownikom:

 • w?asne katalogi produktw
 • systemy magazynowe
 • narz?dzia prezentacji danych
 • mostki ??cz?ce z innymi programami
 • integracja z systemami e-commerce
 • systemy rezerwacji
 • narz?dzia komunikacji

Poniewa? Joomla! jest oparty na PHP oraz MySQL, mo?esz projektowa? pot??ne aplikacje, korzystaj?c ze wszystkich zalet otwartej platformy: dost?pno?ci, dzielenia si? kodem, pomocy i wsp?pracy innych programistw. Bogate materia?y dla projektantw znajdziesz na witrynie Joomla! Developer Network.


Joomla! wydaje si? odpowiednim rozwi?zaniem dla mnie. Jak zacz???

Joomla! jest bezp?atny, otwarty i dost?pny dla wszystkich na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU.

Poprawiony (sobota, 21 maja 2011 07:28)

 

Joomla


Polskie Centrum Joomla! http://www.joomla.pl/

Kurs Joomla! http://www.kursy-komputerowe.com/kurs-joomla-terminy-2010r.html

Historia

Projekt Joomla! zosta? za?o?ony w sierpniu 2005 przez zesp? deweloperw Mambo, ktry w ca?o?ci zrezygnowa? z dalszego rozwijania Mambo na skutek niejasnych dzia?a? firmy Miro w?a?ciciela nazwy. W wersji systemu (1.0.xx) jest zachowana zgodno?? z wi?kszo?ci? modu?w i rozszerze? dla Mambo 4.5.x.

Od wersji 1.5.x (udost?pnionej 20 lipca 2007 r. jako 1.5RC), ze wzgl?du na spore zmiany w kodzie, modyfikacje struktury bazy i wiele usprawnie?, system przesta? by? kompatybilny ze swymi poprzednikami, udost?pnia jednak tryb zgodno?ci z poprzedni? lini? rozwojow? (Spu?cizna - Legacy Mode). Aktualizacja z serii 1.0.x do 1.5.x jest mo?liwa przy u?yciu komponentu migracyjnego, ktry pomaga skonwertowa?, a nast?pnie przenie?? cz??? zawarto?ci bazy danych do nowej instalacji 1.5.x. Migracja taka, mimo wszystko, nie jest zadaniem prostym i zaleca si? wszystkim nowym u?ytkownikom pierwsz? instalacj? na systemie z rodziny 1.5.x. Kolejnym argumentem przemawiaj?cym za wersj?1.5.x jest graniczna data czerwca 2009, kiedy to przesta?y by? publikowane na oficjalnej stronie Joomla! rozszerzenia nie b?d?ce natywne (rodzime) dla systemu 1.5.x (oznacza to brak obs?ugi trybu Legacy).

Joomla! od samego pocz?tku by?a systemem wieloj?zykowym w warstwie u?ytkownika, natomiast zaplecze (obs?uga administracyjna) oficjalnie by?o tylko po angielsku. Wersje narodowe by?y wi?c tworzone przez niezale?ne grupy lub programistw. Wiosn? 2007 roku mongolski programista Adrian Mummey opublikowa? rozwi?zanie Joomla! International Edition (JIE) umo?liwiaj?ce wybr wersji j?zykowej zaplecza. Dost?pne s? obecnie wersje angielska, mongolska i hiszpa?ska. Polskie Centrum Joomla! nawi?za?o wsp?prac? z projektem JIE i opublikowa?o wydania z polsk? wersj? w dwch kodowaniach: Joomla! IE 1.0.13-UTF oraz Joomla! IE 1.0.13-ISO.

W wersji 1.5.x nie ma ?adnych problemw z wieloj?zyczno?ci? zarwno w warstwie u?ytkownika jak i obs?ugi administracyjnej, a ca?a Joomla jest kodowana w systemie UTF-8.

Od 10 stycznia 2011 r. Joomla dost?pna jest w kolejnej wersji 1.6.x. Do najwa?niejszych zmian ktre zosta?y zawarte w wydaniu 1.6 nale??: nowy system kontroli dost?pu, niesko?czenie g??boki model organizacyjny, aktualizacje rozszerze? jednym klikni?ciem oraz semantyczne uk?ady XHTML.

Nazwa

Nazwa "joomla" pochodzi z suahili i oznacza "razem", "wsplnie" czy "jako ca?o??". Zdaniem autorw t?umaczenia Joomli po polsku jest to wyraz nieodmienny i ma rodzaj m?ski. W praktyce jednak wiele osb odmienia go i traktuje jak wyraz ?e?ski (ta joomla, tej joomli, t? jooml? itp). Popularna jest te? spolszczona wymowa: [jumla].

Zawarto?? systemu Joomla

Joomla! udost?pnia m.in. pami?? podr?czn? dla zwi?kszenia wydajno?ci, kana?y RSS, tworzenia wersji strony przeznaczonej do wydruku, blogi, forum, kalendarz, przeszukiwanie strony oraz wiele wersji j?zykowych strony. Jej stosowanie pozwalaj?ce rozbudowa? w?asny serwis internetowy. Liczba dodatkw (komponentw, modu?w i pluginw) przekracza cztery tysi?ce.

Literatura

 • Hagen Graf, Joomla! System zarz?dzania tre?ci?, Helion, 2006
 • Pawe? Frankowski, Joomla! ?wiczenia, Helion, 2007
 • Pawe? Frankowski, Marcin Szuma?ski, Joomla! Podr?cznik administratora systemu, Helion, 2008
 • Pawe? Frankowski, Joomla! Budowa i modyfikacja szablonw, Helion, 2010
 • Waldemar Howil, Joomla! 1.5. Szybki start, Helion 2008
 • Marcin Lis, Joomla. W?asna strona WWW bez programowania, Komputer ?wiat Biblioteczka, 2008
 • Marcin Lis, Joomla! 1.5 Prosty przepis na w?asn? stron? WWW, Helion, 2009
 • Marni Derr, Tanya Symes, Joomla. Tworzenie stron WWW. Szybki start, Helion 2009
 • Dan Rahmel, Joomla! Profesjonalne tworzenie stron WWW, Helion 2009
 • Dariusz Mitas, Joomla w praktyce, Axel Springer Polska 2010

Informacje zaczerpni?te ze strony: http://pl.wikipedia.org/wiki/Joomla!

Poprawiony (sobota, 21 maja 2011 07:40)

 

Wersje programu Artisteer

Wersje programu


Program Artisteer wyst?puje w dwch wersjach: Standard oraz Home and Academic. Pierwsza z nich jest przeznaczona dla zawodowych webmasterw i firm zajmuj?cych si? tworzeniem stron internetowych. To pe?na wersja programu, oferuj?ca wszystkie funkcje. Druga jest przeznaczona dla hobbystw chc?cych samodzielnie zbudowa? swoj? stron? oraz jednostek edukacyjnych, chc?cych wykorzytywa? program Artisteer na swoich zaj?ciach. To okrojona wersja programu, pozbawiona niektrych zaawansowanych funkcji.

wERSJA STANDARD

Wersja Standard to pe?na wersja programu Artisteer, adresowana do profesjonalnych grafikw i webmasterw. Dzi?ki automatyzacji wi?kszo?ci czynno?ci zwi?zanych z przygotowywaniem grafiki i kodowaniem (XHTML + CSS) pozwala on firmom zajmuj?cym si? tworzeniem stron i aplikacji internetowych radykalnie zwi?kszy? produktywno?? na praktycznie ka?dym etapie tworzenia witryny.

Co wi?cej - Artisteer nie ko?czy na wygenerowaniu poprawnego szablonu XHTML+CSS, ale automatycznie eksportuje stworzony szablon do wielu systemw CMS, takich jak Joomla!, Drupal, Wordpress, a tak?e DotNetNuke czy jako aplikacj? ASP.NET - powoduj?c, ?e projekt staje si? niezale?ny od platformy.

Automatyczne przetwarzanie stworzonego layoutu do Joomla! czy innego systemu CMS pozwala zaoszcz?dzi? wiele godzin pracy webmastera (grafika, webmastera, programisty) - co przek?ada si? na wymierne oszcz?dno?ci i wzrost rentowno?ci.

Swoboda wyboru platformy, nowa wersja szablonu osi?gana dos?ownie jednym klikni?ciem myszy, a przy tym zachowana swoboda designerska porwnywalna z r?cznym projektowaniem czyni? z Artisteer narz?dzie nieporwnywalne z ?adnym innym.

wersja Home & Academic

Edycja Home and Academic jest ubo?sz? wersj? programu, pozbawion? niektrych zaawansowanych funkcji (tworzenia layoutw dla systemw CMS, CodeChargeStudio i aplikacji ASP.NET). Ta wersja adresowana jest przede wszystkim dla hobbystw chc?cych samodzielnie wykona? swoj? stron? internetow?. Umo?liwiaja nawet pocz?tkuj?cym stworzenie strony www dopracowanej pod wzgl?dem graficznym w stopniu porwnywalnym z efektem pracy profesjonalnych firm i za u?amek zwi?zanych z tym kosztw. Exportuje layout w postaci zwyk?ej strony HTML (XHTML) oraz do serwisu Blogger i systemu WordPress. Mo?e by? rwnie? ?rd?em cennej wiedzy dla osb, ktre dopiero zaczynaj? nauk? tworzenia stron www - daj?c im mo?liwo?? analizy poprawnego pod wzgl?dem semantycznym i zgodnego ze standardami kodu.

Dzi?ki temu programowi ka?dy kto ma cho? odrobin? gustu i dobrego smaku jest w stanie opracowa? atrakcyjn? i dopracowana w ka?dym szczegle stron? www.

Informacje zaczerpni?te ze strony: http://www.szablonik.com.pl/

Poprawiony (wtorek, 09 sierpnia 2011 23:27)

 

O programie Artisteer

  


Artisteer jest aplikacj? automatyzuj?c? proces projektowania szablonw stron internetowych(ang. layouts). Brzmi niewiarygodnie? - wiem. Zapewne uwa?asz, ?e takie narz?dzie musi ogranicza? Twoj? inwencj? twrcz?zmuszaj?c Ci? do skorzystania z jednego ze zbioru szablonw. Ot? nie! Artisteer nie jest zbiorem szablonw - a podej?cie do projektowania zaproponowane w programie jest zupe?nie inne od dotychczasowych rozwi?za?.W skrcie Artisteer tworzy szablony sk?adaj?c je ze zbioru elementw sk?adowych strony(takich jak nag?owek, stopka, ale rwnie? bardziej szczeg?owych, jak przycisk czy nag?wek). Owszem - program posiada biblioteki ka?dego z tych elementw, ale ich kombinacja jest zupe?nie dowolna, co w po??czeniu mo?liwo?ci? zmiany stylu ka?dego z elementw daje nieograniczon? kombinacj? projektw. W dodatku - elementy zawarte w bibliotece mo?esz zast?pi? swoimi (np. podmieniaj?c ca?y nag?wek czy dodaj?c w?asny plik z logo) - dzi?ki czemu mo?esz zbudowa? zupe?nie indywidualne projekty.Artisteer nie jest rwnie? edytorem WYSIWYG. Je?eli pracowa?e? z jednym z takich narz?dzi - to pewnie zgodzisz si? ze mn?, ?e owszem, s? to bardzo przydatne narz?dzia, ale koniec ko?cw ko?czy si? na tym, ?e kod i tak piszemy "z palca", z jedynie ko?cowe teksty uzupe?niamy w tego typu narz?dziach. Wynika to z faktu, ?e kod tworzony przez te narz?dzia jest daleki od idea?u.


Artisteer nie generuje kodu na bie??co - kod jest generowany dopiero w momencie eksportu projektu do wybranego formatu (XHTML, szablon Joomla! czy WordPress). Dzi?ki temu ca?y proces jest odporny na wielokrotne zmiany (je?li kiedykolwiek ogl?da?e? wynikowy kod edytora typu WYSIWYG po edycji przez niezbyt wprawnego u?ytkownika - to wiesz, o co mi chodzi...).Artisteer generuje poprawny, przechodz?cy walidacj? i ?adnie sformatowany kod. Jesli podejrzysz ?rd?o strony - z przyjemno?ci? zobaczysz, ?e kod jest nie tylko ?adnie sformatowany (zachowuje odpowiednie wci?cia posczeglnych blokw), ale nawet wyposazony w komentarze. Jest rwnie? poprawny semantycznie (np. menu jest list? a nie zbiorem'w) - praktycznie jest gotowy do dalszej pracy nad projektem.Artisteer nie jest programem graficznym. Gdyby nim by? - wymaga?by zdolno?ci plastycznych, a nie wymaga. To nie jest alternatywa dla Photoshopa czy Paint Shop Pro. Nie masz mo?liwo?ci bezpo?redniej edycji ?adnego z elementw. Zamiast tego operujesz wieloma parametrami (np. szeroko??, kolor, styl obramowania) - a program przetwarza to w odpowiedni sposb. Dzi?ki temu nie musisz by? grafikiem - po prostu zmieniasz np. szeroko?? strony i nie martwisz si? o skalowanie, proporcje itd. Wszystko dzieje si? automatycznie i zachowuje estetyczny wygl?d. A je?li jeste? grafikiem - mo?esz podmieni? proponowane elementy w?asnymi, zyskuj?c jeszcze wi?ksz? indywidualno?? projektu. Z pewno?ci? docenisz takie rzeczy jak np. zmiana szeroko?ci strony czy kolorystyki (od pocz?tku do ko?ca - wszystkich elementw) jednym klikni?ciem myszy. Co nad czym sp?dza?e? do tej pory kilka godzin - staje si? wykonalne w ci?gu kilku minut.Artisteer nie jest kompletnym narz?dziem do tworzenia witryn. Jest narz?dziem s?u??cym do projektowania szablonw. Uzyskany kod poddajesz dalszej obrbce (cho? np. mo?liwo?? automatycznego przeniesienia dowolnego projektu postaci szablonu Joomla! zast?puje prac? nie tylko grafika, ale rwnie? programisty).Artisteer Ci? nie ogranicza. Nie wystarczaj? Ci mo?liwo?ci programu i potrzebujesz jeszcze wi?kszej kontroli? - przecie? otrzymujesz czytelny kod, wi?c mo?esz sam poprawi? i dopie?ci? co tylko chcesz!Informacje zaczerpni?te ze strony: http://www.szablonik.com.pl/

Poprawiony (piątek, 20 maja 2011 11:04)

 

Nie bez przyczyny program Artisteer zosta? w 2008 roku wybrany produktem roku,

przez The Red Ferret Journal i w 2009 roku produktem Tech Now


10 powodw dla ktrych warto kupi? Artisteer: 


1. Stworzysz ?wietnie wygl?daj?cy szablon.


2. Mo?esz do woli, szybko dopasowywa? wygl?d swojego schematu.


3. Tworzy perfekcyjnie zgodny ze standardem kod HTML i CSS.


4. Nie musisz uczy? si? Photoshopa, CSS, HTML i innych technik do stworzenia ?wietnie wygl?daj?cej witryny WWW.


5. Je?li jeste? programist? WWW mo?esz szybko przygotowywa? i modyfikowa? projekty dla klientw i przyjaci?.


6. Przebieraj i u?ywaj setek wbudowanych elementw od te? po zdj?cia i przyciski.


7. Automatycznie rozwi?zuj problemy z rozmiarem i przejrzysto?ci? zdj??, kompatybilno?ci? przegl?darek i innych detali wymagaj?cych czasu i sporej wiedzy.


8. Naucz si? jak tworzy? profesjonalny kod HTML i CSS.


9. Zaoszcz?d? pieni?dze na schematach WordPress i innych popularnych systemach CMS.


10. Je?li nie masz czasu, popro? swoje dzieci :) a stworz? za Ciebie ?wietnie wygl?daj?cy projekt WWW!


Poprawiony (sobota, 21 maja 2011 07:48)