Get Adobe Flash player

Adobe Photoshop

Adobe Photoshop

Co to jest ten Photoshop?

Adobe Photoshop jest oprogramowaniem komputerowym do edycji obrazw bitmapowych (rastrowych) czyli zdj?? i grafik dost?pnych na Twoim komputerze.

Photoshop jest nazw? aplikacji a Adobe to nazwa firmy produkuj?cej i roziwjaj?cej t? aplikacj?.

Co mo?na robi? w tym programie ?

Za pomoc? Photoshopa mo?na tworzy? obrazy od podstaw lub modyfikowa? ka?de inne dostarczone na Twj dysk komputera.

Jest to obecnie (i mam nadziej?, ?e tak zostanie) najbardziej zaawansowana aplikacja graficzna na ?wiecie. Tak jak wspomnia?em umo?liwia modyfikowanie fotografii. Za jej pomoc? mo?na retuszowa? obrazki, stosowa? efekty specjalne, wkleja? fragmenty innych obrazw, wprowadza? teksty, korygowa? kolory lub wyostrza? obrazy. Photoshop zawiera mnstwo narz?dzi pozwalaj?cych na malowanie obrazw od podstaw.

Z wersji na wersj? aplikacja ta znacznie si? rozrasta. Pomimo tego, i? w swojej klasie nie ma konkurencji, zesp? Adobe dba nad jej rozwojem. Tak jest m.in. z przegl?dark? plikw, ktra do wersji CS (8) by?a integraln? cz??ci? programu by od wersji CS2 (9) sta? si? odr?bn?, rozbudowan? jego cz??ci?.

Historia tego programu.

W 1987 r. Thomas Knoll, u?ywaj?c swojego komputera, rozpocz?? pisanie programu s?u??cego do wy?wietlania obrazw w skali szaro?ci na monitorze monochromatycznym (b?d?cym w stanie wy?wietli? tylko dwa kolory: czarny i bia?y)[1]. Program nazwany Display przyku? uwag? jego brata, Johna Knolla, ktry zasugerowa? Thomasowi aby doda? do programu funkcje edycyjne. W 1988 r. Thomas przerwa? nauk? na p? roku, by wsplnie z bratem rozwija? program, ktrego nazwa znowu uleg?a zmianie na ImagePro. W tym samym roku dosz?o do zawarcia umowy pomi?dzy Thomasem a producentem skanerw BarneyScan, na mocy ktrej aplikacja mia?a by? do??czana do skanerw tej firmy. Przy okazji tej wsp?pracy dosz?o do ostatniej ju? zmiany nazwy, program otrzyma? wwczas nazw? Photoshop. We wsp?pracy z firm? BarneyScan sprzedano 200 kopii programu.

W tym samym czasie John odby? podr? do siedzib dwch du?ych korporacji: Adobe Systems oraz Microsoftu. Prezentacja programu Russellowi Brown (dyrektor artystyczny Adobe) zaowocowa?a kupieniem przez Adobe praw do dystrybucji aplikacji we wrze?niu 1988 roku. Kiedy John pracowa? w Kalifornii nad wtyczkami, Thomas programowa? w Ann Arbor.

Photoshop 1.0 zosta? wydany w 1990 r. wy??cznie na platform? Macintosh.

Aktualizacje programu

Photoshop od tamtego czasu nieustannie jest poddawany modyfikacjom. W listopadzie 1993 wydano wersj? 2.0, tym razem dost?pn? tak?e w systemie Microsoft Windows. We wrze?niu 1995 roku zosta?a wydana wersja 3.0, do ktrej dodano mi?dzy innymi obs?ug? warstw oraz zak?adki w paletach. W kolejnej, czwartej edycji dodano warstwy korekcyjne (ang. adjustment layers) oraz makra (akcje), ktre umo?liwia?y przyspieszenie lub zautomatyzowanie wykonywanych zada? (np. wykonywanie kilku takich samych operacji na wielu plikach). W wersji 5.0 po raz pierwszy wprowadzono mo?liwo?? edytowania tekstu (we wcze?niejszych edycjach tekst by? wpisywany w specjalnym oknie dialogowym a nast?pnie resteryzowany), palet? historii, zarz?dzanie kolorem, style warstw oraz magnetyczne lasso (przyci?gaj?ce kraw?dzie zaznaczenia na zasadzie kontrastu). Edycja 5.5 jako pierwsza by?a sprzedawana razem z programem Image Ready. Dodano okno dialogowe "Save for web" (zawiera ono opcje przydatne przy zapisie obrazu na u?ytek internetu) i filtr "Extract" u?atwiaj?cy wycinanie przedmiotw z t?a. Wersja 6.0 jako pierwsza obs?ugiwa?a kszta?ty wektorowe. Dodano filtr "Liquify" i od?wie?ono interfejs u?ytkownika.

Wydany w 2002 roku Photoshop 7.0 by? kompatybilny z Mac OS oraz Windows XP. Dodano w nim narz?dzie "Healing Brush" s?u??ce do usuwania drobnych niedoskona?o?ci zdj?cia oraz narz?dzie "Slice tool" s?u??ce do dzielenia obrazka na cz??ci. Pojawi?a si? te? funkcja tworzenia animacji (ka?da kolejna klatka animacji znajdowa?a si? na osobnej warstwie), obs?uga edycji oraz tworzenia obrazw w trybie 16-bit na kana?, mo?liwo?? zapisu ustawie? narz?dzi i palet w postaci pliku, tekst w ko?cu sta? si? w pe?ni wektorowy. W wydaniu 7.0.1 dodana zosta?a wtyczka Camera RAW.

Filmik dotycz?ce obs?ugi Photoshopa:

?rd?o : http://komputery.spryciarze.pl ,

http://cherub.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=145&Itemid=40

http://www.spryciarze.pl/profil/341036 To jest uzytkownik ktory robi filmiki o Photoshopie

Przyk?adowa obrbka zdj?cia:

W?a?nie takich efektw mo?na dokona? za pomoc? Photoshopa

?ycz? mi?ej zabawy z tym programem, powodzenia !

Poprawiony (środa, 30 listopada 2011 08:28)