Get Adobe Flash player

MsWord

link

tu jest strona do google

.

wirtualna poczta
strona onet
facebook

minecraft polska

Poprawiony (czwartek, 21 lutego 2013 08:28)

 

Formatowanie tekstu

1. Najprostsz? czynno?ci?, ktr? mo?emy wykona? na zaznaczonym tek?cie, jest jego usuni?cie. Wystarczy nacisn?? klawisz Delete lub Backspace. Aby przekona? si?, jak to dzia?a, zaznaczamy dowolny akapit naszego dokumentu poprzez podwjne klikni?cie inaciskamy jeden zwy?ej wymienionych klawiszy. Tekst znika zekranu. Co zrobi?, je?eli ?a?ujemy naszej decyzji? Skorzystajmy ze standardowego przyciskuCofnijz niebiesk? strza?k?, na pasku Szybki dost?p.Mo?emy rwnie? u?y?wygodnej kombinacji klawiszy Ctrl Z.

2. Teraz zmienimy wygl?d czcionki w?rdtytu?ach. Zaznaczamy je metod? opisan? wostatnim kroku wskazwki R?ne sposoby zaznaczania tekstu (klikamy na Zaznacz ina Zaznacz tekst z podobnym formatowaniem). Nast?pnie klikamy na list?, na ktrej wybieramy rozmiar czcionki.

3. Wmiar? przesuwania kursora myszy po liczbach na li?cie, tekst na ekranie zmienia si? automatycznie - to kolejna nowo?? wWordzie 2007. Wpodobny sposb mo?emy obserwowa? dynamiczne zmiany kroju czcionki - wystarczy skorzysta? z poni?szej listy.

4. Nowy Word u?atwia tak?e korzystanie ze stylw, do ktrych dost?p otrzymujemy, rozwijaj?c list? poni?ej.

Potencjalne efekty s? oczywi?cie widoczne na ekranie jeszcze przed zastosowaniem zmian.

5. Aby zmienia? wygl?d zaznaczonego tekstu, nie musimy si?ga? do po?o?onych na Wst??ce list iprzyciskw. Nowy Word umo?liwia nam korzystanie zbardzo wygodnego, bo pojawiaj?cego si? tu? przy zaznaczonym tek?cie paska szybkiego formatowania.

Wnaszym przyk?adzie zaznaczamy s?owa mniej profesjonalnie iprzesuwamy kursor myszy do gry iwprawo, aby wy?wietli? pasek szybkiego formatowania. Korzystaj?c zniego, pogrubiamy i pochylamy tekst (przyciski B oraz I) oraz zmieniamy kolor na czerwony, rozwijaj?c list? A iklikaj?c na ikon? palety przy Wi?cej kolorw.

6. Co zrobi?, je?eli chcieliby?my to dosy? skomplikowane formatowanie (pogrubienie, pochylenie izmiana koloru) zastosowa? tak?e winnym miejscu wtek?cie? Czy musimy powtarza? te operacje? Nie, oile skorzystamy zprzydatnego narz?dzia - malarza formatw. Znajduje si? ono zarwno na Wst??ce (ikona w kszta?cie p?dzla na obrazku poni?ej),jak ina pasku szybkiego formatowania.

7.Klikamy na wyraz, ktry jest sformatowany wed?ug naszych oczekiwa?. Nast?pnie klikamy na narz?dzie malarz formatw, a potem na wyraz lub akapit, ktremu chcemy nada? wskazany wcze?niej wygl?d. Formatowanie zostanie skopiowane.

Poprawiony (czwartek, 02 czerwca 2011 18:51)

 

Sprawd? si?! :)

WORD - sprawdzianik nr 1

nr zad.

pkt

0.

1.

2.

a)

b)

c)

d)

e)

3.

a)

b)

4.

5.

1

2

1

1

1

1

2

1

1

2

1

3

3

0. W swoim folderze utwrz plik o nazwie: nazwisko_klasa.doc , (np: Kowalski_1c.doc ).

1. Napisz 3 linijki tekstu w jednym akapicie wybieraj?c czcionk? Verdana o rozmiarze 12.

2. Sformatuj napisany tekst w nast?puj?cy sposb:

a) lewy margines (wci?cie) w ca?ym tym tek?cie ustaw na 1,5 cm,

b) prawy margines w ca?ym tym tek?cie ustaw na 1,0 cm,

c) wci?cie pierwszego wiersza wynosi 3cm,

d) odst?p mi?dzy liniami (interlinia) jest podwjny,

e) w ostatniej linii znaki maj? by? podkre?lone i kolor czcionki zmieniony na niebieski.

3. Ca?y sformatowany tekst skopiuj poni?ej.

a) W tym skopiowanym tek?cie zmie? rozmiar czcionki na 8.

b) Sformatuj go na 3 kolumny rozdzielone lini?.

4. Napisz plan lekcji na jeden dzie? czcionk? Ariel o rozmiarze 10 (plan nie musi by? prawdziwy!) stosuj?c punktory o takim kszta?cie: .

5. Wstaw nag?wek, w ktrym umie?? numer strony oraz twoje imi? i nazwisko.

6. Zamknij plik i zapisz w nim zmiany.

Razem: 20 pkt.

Word - sprawdzianik nr 2

Polecenia wykonujecie wg kolejno?ci.

1. Podpisz prac? w nag?wku imieniem i nazwiskiem oraz klas?. W stopce wpisz nr strony.

2. Poni?szy tekst (Analiza i interpretacja wiersza) sformatuj w nast?puj?cy sposb:

Wci?cie z lewej strony: 2 cm

Wci?cie pierwszego wiersza: 0,5 cm

Odst?p mi?dzy wierszami (interlinia): wielokrotne 1,3

Czcionka: Verdana, rozmiar 10

3. Poni?szy tekst (ten napisany kursyw?) skopiuj zaraz pod nim (pod gwizdkami). Orygina? sformatuj na trzy, a kopi? na cztery kolumny wszystkie oddzielone od siebie liniami pionowymi.

Analiza i interpretacja wiersza

Analiza i interpretacja wiersza jest jednym z najtrudniejszych zada? maturalnych. Wymaga umiej?tno?ci napisania eseju interpretacyjnego, znajomo?ci teorii liryki. Podj?cie si? tego zadania wymaga wyobra?ni, oczytania, swego rodzaju wra?liwo?ci na j?zyk poetycki. Autorzy utworw lirycznych opisuj? przecie? przede wszystkim w?asne prze?ycia, emocje, doznania. Wa?na jest zatem zdolno?? interpretuj?cego wiersz do empatii, a zatem do wczucia si? w to, co prze?ywa podmiot liryczny(czyli "ja" liryczne). Z drugiej strony prawid?owe rozwini?cie tematu wymaga te? swego rodzaju "wiedzy technicznej", a zatem umiej?tno?ci zidentyfikowania typu opisywanego wiersza, ?rodkw stylistycznych, jakich u?y? autor itp.

*************************************************************************************

Zako?czenie:

Mo?esz otrzyma? maksymalnie 12 punktw za wszystkie zadania.

Zad.1 (nag?wek i stopka ): 4

Zad.2 :4

Zad.3 (kolumny): 2+2

RAZEM: 12

Poprawiony (czwartek, 02 czerwca 2011 19:04)

 

Skrt klawiszowy

Opis

MS WORD

CTRL + A

Zaznacz wszystko

CTRL + C

Kopiuj

CTRL + V

Wklej

CTRL + X

Wytnij

CTRL + B

Pogrubienie

CTRL + I

Kursywa

CTRL + U

Podkre?lenie

CTRL + L

Wyrwnanie do lewej

CTRL + E

Wyrwnanie do ?rodka

CTRL + R

Wyrwnanie do prawej

CTRL + J

Justowanie akapitu

CTRL+ znak rwna si?

Index dolny

CTRL + znak plus

Index grny

F7

Sprawdzanie pisowni

F1

Pomoc

CTRL + Z

Cofnij

CTRL + P

Drukowanie

CTRL + N

Nowy

CTRL + O

Otwrz

CTRL + S

Zapisz

SHIFT + F3

Du?a ma?a czcionka

CTRL + SHIFT + F

Zmienia czcionk?

CTRL + SHIFT + P

Zmienia rozmiar czcionki

CTRL + D

Zmienia formatowanie znakw (polecenie Czcionka, menu Format)

CTRL + SHIFT + * (gwiazdka)

Wy?wietla znaki nie drukowane

CTRL + SHIFT + C

Kopiuje formaty

CTRL + SHIFT + V

Wkleja formaty

CTRL+1

Ustawia pojedyncze odst?py

CTRL+5

Ustawia odst?p 1,5 wiersza

Poprawiony (czwartek, 02 czerwca 2011 18:32)

 

Tworzenie tabeli

Wstawianie tabeli

W programie Microsoft Office Word 2007 mo?na wstawi? tabel?, wybieraj?c j? z zestawu wst?pnie sformatowanych tabel wype?nionych przyk?adowymi danymi lub wybieraj?c odpowiedni? liczb? wierszy i kolumn. Tabel? mo?na wstawi? w dokumencie lub w innej tabeli, aby utworzy? bardziej z?o?on? tabel?.

Korzystanie z szablonw tabel

Szablony tabel pozwalaj? wstawi? tabel? z galerii lub z zestawu wst?pnie sformatowanych tabel. Szablony tabel zawieraj? przyk?adowe dane, ktre pozwalaj? oceni? wygl?d tabeli po dodaniu rzeczywistych danych.

 1. Kliknij w miejscu, w ktrym chcesz wstawi? tabel?.
 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tabele kliknij przycisk Tabela, wska? polecenie Szybkie tabele, a nast?pnie kliknij odpowiedni szablon.

Obraz Wst??ki programu Word

 1. Zast?p dane w szablonie odpowiednimi danymi.

Korzystanie z menu Tabela

 1. Kliknij w miejscu, w ktrym chcesz wstawi? tabel?.
 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tabele kliknij przycisk Tabela, a nast?pnie w obszarze Wstawianie tabeli przeci?gnij wska?nik myszy, aby zaznaczy? odpowiedni? liczb? wierszy i kolumn.

Obraz Wst??ki programu Word

U?ywanie polecenia Wstaw tabel?

Polecenie Wstaw tabel? pozwala okre?li? rozmiary i format tabeli przed jej wstawieniem do dokumentu.

 1. Kliknij w miejscu, w ktrym chcesz wstawi? tabel?.
 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tabele kliknij przycisk Tabela, a nast?pnie kliknij polecenie Wstaw tabel?.

Obraz Wst??ki programu Word

 1. W obszarze Rozmiar tabeli wprowad? liczb? kolumn i wierszy.
 2. W obszarze Zachowanie autodopasowania wybierz odpowiednie opcje, aby dopasowa? rozmiar tabeli.

Tworzenie tabeli

Tabel? mo?na utworzy?, rysuj?c wiersze i kolumny lub konwertuj?c tekst na tabel?.

Rysowanie tabeli

U?ytkownik mo?e narysowa? z?o?on? tabel? na przyk?ad tak?, ktra zawiera komrki o r?nej wysoko?ci lub zmienn? liczb? kolumn w wierszach.

 1. Kliknij miejsce, w ktrym chcesz utworzy? tabel?.
 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tabele kliknij przycisk Tabela, a nast?pnie kliknij polecenie Rysuj tabel?.

Obraz Wst??ki programu Word

Wska?nik zmieni si? w ikon? o?wka.

 1. Aby okre?li? zewn?trzne kraw?dzie tabeli, narysuj prostok?t. Nast?pnie w jego wn?trzu narysuj linie wierszy i linie kolumn.

Aby narysowa? tabel?

 1. Aby wymaza? lini? lub blok linii, w obszarze Narz?dzia tabel na karcie Projektowanie w grupie Rysowanie obramowa? kliknij przycisk Gumka.
 2. Kliknij lini?, ktr? chcesz wymaza?. Aby wymaza? ca?? tabel?, zobacz temat Usuwanie tabeli lub czyszczenie jej zawarto?ci.
 3. Gdy sko?czysz rysowanie tabeli, kliknij w jednej z komrek i wpisz tekst albo wstaw grafik?.

Konwertowanie tekstu na tabel?

 1. Wstaw separatowy takie jak przecinki lub tabulatory aby wskaza? miejsca, w ktrych chcesz podzieli? tekst na kolumny. Miejsca, w ktrych chcesz rozpocz?? nowy wiersz, oznacz znacznikami akapitu.

Na przyk?ad na li?cie zawieraj?cej dwa wyrazy w wierszu wstaw przecinek lub tabulator za pierwszym wyrazem, aby utworzy? tabel? z?o?on? z dwch kolumn.

 1. Zaznacz tekst, ktry chcesz przekonwertowa?.
 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tabele kliknij przycisk Tabela, a nast?pnie kliknij polecenie Konwertuj tekst na tabel?.

Obraz Wst??ki programu Word

 1. W oknie dialogowym Konwertowanie tekstu na tabel? kliknij w obszarze Separator tekstu opcj? odpowiadaj?c? separatorom u?ytym w tek?cie.

Wybierz inne ??dane opcje.

Umieszczanie tabeli wewn?trz innej tabeli

Tabele, ktre znajduj? si? wewn?trz innych tabel, s? nazywane tabelami zagnie?d?onymi i cz?sto s?u?? do projektowania stron sieci Web. Podczas rozmieszczania elementw na stronie mo?na wyobrazi? sobie stron? sieci Web jako jedn? wielk? tabel?, ktra zawiera inne tabele z tekstem i grafik? wewn?trz poszczeglnych komrek tabeli.

W celu wstawienia tabeli zagnie?d?onej mo?na klikn?? w komrce, a nast?pnie u?y? dowolnej z metod wstawiania tabeli, lub narysowa? tabel? zagnie?d?on? w odpowiednim miejscu.

Poprawiony (czwartek, 02 czerwca 2011 19:10)