Get Adobe Flash player

MsExcel

Co to jest Excel?

Spoko

Microsoft Excel (pe?na nazwa Microsoft Office Excel)

- arkusz kalkulacyjny produkowany przez firm? Microsoft dla systemw Windows i MacOS. Pierwsza wersja programu przeznaczona dla Windows trafi?a na rynek w roku 1987 i sta?a si? przebojem. Post?puj?cy sukces rynkowy programu sprawi?, ?e w roku 1993 programy pakietu Microsoft Office zosta?y przeprojektowane tak, by przypomina? wygl?dem arkusz Excel. Od wersji 5 wydanej w 1993 program zawiera wbudowany j?zyk Visual Basic. Od wersji 4.0 dost?pny w wersji polskiej.

(?rd?o wikipedia.pl)

(?rd?o obrazka google.pl)

WA?NE!!!

Pami?taj, ?e formu?? zaczynamy od znaku = , a w celu wykonania dzia?a? korzystamy odpowiednio ze znakw:
dodawanie +
odejmowanie -
mno?enie *
dzielenie /
pot?gowanie ^

?wiczenie 1 - Wype?nianie komrek seri? danych.

Nale?y wype?ni? kolumn? A warto?ciami 1,2,3...200.

?wiczenie 2 - Obliczenie warto?ci wyra?enia dla serii danych.

Nale?y obliczy? ceny brutto dla pewnej liczby produktw o danych cenach netto umieszczonych w kolumnie A w komrkach A1-A10.

?wiczenie 3 - Obliczenie warto?ci funkcji dla serii danych.

Nale?y obliczy? d?ugo?ci (ilo?ci znakw) dla pewnej liczby wyrazw:

?wiczenie 4 - Rysowanie wykresw funkcji.

Nale?y narysowa? wykres funkcji f(x)=x2. Wykres nale?y narysowa? dla argumentw nale??cych do przedzia?u .

?wiczenie 5.

Oblicz w arkuszu kalkulacyjnym , ile wynosi 102*578.
?wiczenie 1 - rozwi?zanie.

Aby wygenerowa? seri? nale?y wpisa? w komrk? A1 warto?? 1, w komrk? A2 warto?? 2, zaznaczy? obydwie komrki i rozci?gn?? zaznaczenie a? do uzyskanie ca?ego zakresu.

?wiczenie 2 - rozwi?zanie.

Aby tego dokona? nale?y w komrce B1 wpisa? nast?puj?ce wyra?enie:

=A1*1,22

i nast?pnie rozci?gn?? komr? B1 na obszar B1-B10. Excel automatycznie obliczy warto?? wyra?enia dla pozosta?ych danych:

?wiczenie 3 - rozwi?zanie


D?ugo?ci wyrazw zostan? wpisane w kolumnie B. Aby wykona? zadanie zaznaczamy komrk? B1 i z menu wybieramy pozycj? Wstaw | Funkcja... . W oknie, ktre si? pojawi?o wybieramy kategori? "Tekstowe" a z listy funkcji wybieramy funkcj? D?. Jako argument funkcji wpisujemy adres komrki A1. Zadanie mo?na te? wykona? w inny sposb: mo?na poprostu w komrce B1 wpisa? nast?puj?cy tekst:

=D?(A1)


Nast?pnie (podobnie jak w poprzednim przyk?adzie) "rozci?gamy" komrk? B1 do B10.

?wiczenie 4 - rozwi?zanie

Najpierw w kolumnie A generujemy argumenty funkcji z przedzia?u <-10,10>. Argumenty x generujemy z krokiem 0.5. W tym celu w komrce A1 wpisujemy warto?? -10, w komrce A2 -9.5.

Zaznaczamy obydwie komrki i "rozci?gamy" zaznaczenie a? do uzyskania ca?ego zakresu .Nast?pnie w komrce B1 wpisujemy formu?? =A1*A1.

Nast?pnie "rozci?gamy" komrk? B1 a? do uzyskania wszystkich warto?ci funkcji. Kolejnym krokiem jest zaznaczenie kolumn A i B.

Nast?pnie klikamy w przycisk kreatora wykresw. W oknie, ktre si? pojawi jako typ wykresu wybieramy "wykres punktowy" a jako podtyp - "Wykres punktowy z punktami danych po??czonymi wyg?adzonymi liniami bez znacznikw danych".

Po klikni?ciu "Zako?cz" otrzymamy wykres funkcji f(x)=x2.

?wiczenie 5 - rozwi?zanie

Najpierw w komrce B5 umie?? wyraz "iloczyn" . Nast?pnie wprowad? dane liczbowe : do komrki C4 wpisz 102, a do komrki C4-liczb? 578. Zauwa?, ?e wpisywane przez Ciebie dane pokazuj? si? jednocze?nie w obszarze komrki i na pasku formu?y . Teraz w komrce C5 umie?? formu?? obliczaj?c? iloczyn zawarto?ci komrek C3 i C4, czyli wyra?enie =C3*C4. Po zatwierdzeniu wprowadzonej do komrki formu?y ujrzysz j? tylko na pasku formu?y, natomiast w komrce pojawi si? wynik obliczenia.Poprawiony (środa, 16 listopada 2011 21:18)