Get Adobe Flash player

PowerPoint

Sztuczki cz.1

16 mistrzowskich sztuczek w PowerPoincie

Czy musia?e? kiedy? sporz?dzi? prezentacj? biznesow? lub do celw prywatnych? Za pomoc? odrobiny kreatywno?ci i naszych rad przygotujesz udany pokaz w programie PowerPoint. Oto 16 porad jak uatrakcyjni? prezentacje.


W prezentacjach liczy si? nie tylko tre??, lecz tak?e wygl?d. Za pomoc? PowerPointa z pakietu Microsoft Office mo?esz przygotowa? efektowne slajdy, pod warunkiem, ?e wiesz, jak si? do tego zabra?. Poni?ej znajdziesz gar?? porad, ktre pomog? ci w obs?udze PowerPointa. Zestawienie kilkudziesi?ciu porad, ktre opisuj?, jak utworzy? prezentacj? w tym programie, zamie?cimy w magazynie PC World nr 2/2010.

Wprowadzone w Office 2007 wst??ki w znacznym stopniu zmieni?y obs?ug? aplikacji. Dlatego poszczeglne czynno?ci opisujemy oddzielnie dla tej edycji PowerPointa, po?wi?caj?c jej du?? cz??? porad, oddzielnie za? dla pozosta?ych, wcze?niejszych wersji. Nazwy polece? menu zaczerpn?li?my z PowerPointa 2000, w innych edycjach mog? nieco odbiega? od podanych w artykule.

1. Slajd wzorcowy - PowerPoint 2000-2003 

 Pierwszy krok podczas tworzenia prezentacji w PowerPoincie
polega na przygotowaniu slajdu wzorcowego. Na tym etapie
ustalisz stron? graficzn?, uk?ad, kolorystyk?. Wybierzesz
czcionki i ich rozmiar, a tak?e obrazki, ktre b?d? widoczne
na wszystkich slajdach. Kliknij menu Widok | Wzorzec | Wzorzec slajdw.

PowerPoint zapewnia ponadto gotowe szablony. Okno wyboru
szablonw pojawi si?, gdy klikniesz menu Plik | Nowy i przeskoczysz
na kart? Szablony projektw.


2. Slajd wzorcowy - PowerPoint 2007


W PowerPoincie 2007 przeskocz na kart? Widok
i kliknij ikon? Wzorzec slajdw w rubryce Widoki prezentacji.
Nast?pnie kliknij przycisk Wstaw wzorzec slajdw na
karcie Wzorzec slajdw.

Aby dosta? si? do szablonw w PowerPoincie 2007, kliknij
przycisk Office i wska? polecenie Nowy. Gotowe komplety
elementw formatowania znajdziesz w sekcji Zainstalowane
motywy
, a ca?e prezentacje w sekcji Zainstalowane szablony.
W tej wersji PowerPointa mo?na w ka?dej chwili zmienia? za
jednym zamachem wygl?d wszystkich slajdw. Przeskocz w
tym celu na kart? Projekt i wska? ??dany motyw spo?rd
widocznych na wst??ce. Podgl?d wszystkich motyww uzyskasz,
klikaj?c przycisk z poziom? kresk? i trjk?tem po
prawej stronie motyww.

Gdy zako?czysz formatowanie slajdu wzorcowego,
mo?esz zabra? si? za edytowanie tre?ci prezentacji.
W PowerPoincie 2000-2003 wska? menu Widok | Normalny,
a w wersji 2007 przeskocz na kart? Widok i kliknij ikon? Normalny
przy lewej kraw?dzi wst??ki. Staraj si? nie prze?adowywa? slajdw
zbyt du?? ilo?ci? informacji. Powinny dominowa? krtkie
teksty i trafne wypowiedzi, podsumowuj?ce wyg?aszany przez
ciebie referat.
Nie stosuj zbyt wielu ilustracji ani liczb. Du?e znaczenie
maj? ilus
tracje pogl?dowe, ktre obrazowo przedstawiaj? to, co mwisz.

3. Uk?ad slajdu - PowerPoint 2000-2003


Otwrz menu Format | Uk?ad slajdu. W oddzielnym oknie lub w kolumnie po prawej stronie pojawi si? zestawienie
uk?adw (nosz? tu nazw? stylw). Wybierz ten, ktry ci odpowiada, a program samodzielnie wstawi pola na tytu?,
tekst i obrazki. Nowy slajd utworzysz za pomoc? menu Wstaw | Nowy slajd.

PowerPoint udost?pnia ograniczony wybr gotowych uk?adw. Na pasku narz?dzi w dole okna znajduj? si?
narz?dzia, ktrymi mo?esz samodzielnie okrasza? slajdy takimi elementami jak obrazki, pola tekstowe,
autokszta?ty, obiekty WordArt czy ClipArt.


4. Uk?ad slajdu - PowerPoint 2007

W PowerPoincie 2007 przeskocz na kart? Narz?dzia g?wne. Kliknij ikon? Uk?ad w grupie Slajdy.
Wybierz jeden z proponowanych motyww. Nowe slajdy wstawia si? przyciskiem Nowy w tej samej sekcji.
Je?li klikniesz doln? cz??? przycisku, b?dziesz mg? od razu wybra? motyw tworzonego slajdu.
W przeciwnym razie program automatycznie przejmie motyw z poprzedniego slajdu.

Motywy s? bardziej uniwersalne od stylw z poprzednich wersji PowerPointa.
Bardzo oglnie definiuj? uk?ad slajdu, okre?laj?c tylko jego podzia? na kilka obszarw.
Typ elementw zawartych w poszczeglnych cz??ciach slajdu (tabela, wykres, grafika SmartArt,
obraz, ClipArt lub klip multimedialny) wybiera si? p?niej, klikaj?c ikon? w obr?bie danego obszaru.
Wstawiaj?c film, trzeba wybra?, czy ma by? odtwarzany automatycznie, czy dopiero po naci?ni?ciu klawisza.5. Manipulowanie obiektami - PowerPoint 2007

Wi?kszo?? obiektw, np. zdj?cia czy inne elementy graficzne mo?na przemieszcza?, skalowa? i obraca?. Kliknij w obr?bie
danego elementu, a obok kursora pojawi? si? cztery strza?ki - teraz mo?esz przesun?? obiekt w dowolne miejsce.
Aby zmieni? jego rozmiary, kliknij jeden z niebieskich uchwytw przy kraw?dziach i rozci?gnij b?d? zw?? obiekt.
Do obracania s?u?y zielony uchwyt nad grn? kraw?dzi? obiektu. Niektre obiekty wyposa?ono w ??te uchwyty
w kszta?cie rombw. Za ich pomoc? mo?na zmienia? kszta?t obiektu
(g??boko?? wci?cia, d?ugo?? grota itd.) - warto je wyprbowa?, aby sprawdzi? efekty

?rd?o:
pcworld.pl
 

Zadania

Oto kilka zada? dla po?wiczenia programu PowerPoint

Zadanie 1.

Otwrz now? prezentacj?, zapisz j? na dysku twardym komputera pod nazw? Prezentacja1. Zmie? wygenerowany przez program PowerPoint uk?ad slajdu na slajd pusty.

Zadanie 2.

Do zapisanej w zadaniu 1 prezentacji dodaj dwa slajdy:

  • przed slajdem prezentacji wstaw slajd Tytu?owy,
    • na ko?cu prezentacji wstaw slajd Obraz prezentacji.

Zadanie 3.

Do tworzonej prezentacji dodaj tytu? i podtytu? na slajdzie tytu?owym (tre?? tytu?u dostosuj do zamierzonej tematyki prezentacji). Na slajdzie pustym wstaw pole tekstowe i wprowad? tekst. Na slajdzie trzecim wstaw ilustracj? i tytu? zdj?cia.

Zadanie 4.

Zapisz prezentacj? pod now? nazw? Prezentacja2, nast?pnie zmie? rozmiar i krj czcionki na nast?puj?cy:

  • tytu?: krj czcionki Calibri, rozmiar 56 pkt., pogrubiona z cieniem, kolor czcionki ciemnoniebieski,
  • podtytu?: krj czcionki Tahoma, rozmiar 44 pkt., pogrubiona, kolor czcionki niebieski,
    • pozosta?y tekst prezentacji: krj czcionki Calibri, rozmiar 24 pkt., pogrubiona, kolor czcionki ciemnoniebieski.

Zadanie 5.

Do tworzonej prezentacji dodaj t?o korzystaj?c w tym celu z jednego z dost?pnych w programie motyww. W tym celu przejd? do karty Projekt i wybierz jeden z dost?pnych motyww. Zmie? kolor t?a
i wybierz jeden z dost?pnych stylw czcionki.

Zadanie 6.

Na ko?cu prezentacji wstaw nowy slajd, wstaw do niego tabel? o 6 kolumnach i 7 wierszach. Zmie? wygl?d tabeli korzystaj?c z karty Projektowanie i wybierz jeden z dost?pnych stylw. Scal pierwszy wiersz, grubo?? linii zewn?trznej obramowania ustaw na 2 i 1/4 kolor granatowy.

Powiat

Liczba mieszka?cw [tys.]

Gmina 1

Gmina 2

Gmina 3

Gmina 4

Gmina 5

Powiat 1

12,2

23,7

43,0

5,5

18,0

Powiat 2

21,3

76,4

53,8

2,2

8,4

Powiat 3

22,2

23,1

13,3

9,5

18,0

Powiat 4

4,3

2,4

43,8

32,6

8,2

Powiat 5

7,6

9,5

12,3

9,7

23,8

Zadanie 7.

Do tabeli dodanej w zadaniu w poprzednim dodaj wiersz sumuj?cy i dodaj kolumn? po prawej stronie. Kolor czcionki w dodanym wierszu: jasnobr?zowy, kolor czcionki w dodanej kolumnie jasnoniebieski.

Powiat

Liczba mieszka?cw [tys.]

Suma

Gmina 1

Gmina 2

Gmina 3

Gmina 4

Gmina 5

Powiat 1

12,2

23,7

43,0

5,5

18,0

102,4

Powiat 2

21,3

76,4

53,8

2,2

8,4

162,1

Powiat 3

22,2

23,1

13,3

9,5

18,0

86,1

Powiat 4

4,3

2,4

43,8

32,6

8,2

91,3

Powiat 5

7,6

9,5

12,3

9,7

23,8

62,9

?rednia

13,5

27,0

33,2

11,9

15,3

 

powerpoint

Microsoft Office PowerPoint 2007

to rozbudowany program prezentacyjny, ktry udost?pnia narz?dzia szybkiego tworzenia dynamicznych i profesjonalnie wygl?daj?cych prezentacji za pomoc? funkcji graficznych i narz?dzi formatowania dost?pnych w nowym interfejsie zorientowanym na wyniki.

W programie Office PowerPoint 2003 mo?na otworzy? prezentacj? utworzon? w programach Microsoft PowerPoint 95, PowerPoint 97, PowerPoint 2000 i PowerPoint 2003. Prezentacja jest zapisywana w formacie wersji programu, w jakiej zosta?a utworzona. Aby zapisa? prezentacj? utworzon? w starszej wersji jako prezentacj? w wersji Office PowerPoint 2003, nale?y nada? jej now? nazw? lub zapisa? w innej lokalizacji.

Zapisuj?c prezentacj? programu Office PowerPoint 2003 jako prezentacj? wcze?niejszej wersji programu PowerPoint, traci si? niektre funkcje dost?pne w programie Office PowerPoint 2003.


ZAKRES TRE?CI PROGRAMOWYCH:

wiadomo?ci o programie Power Point

tworzenie w?asnej prezentacji

edycja prezentacji

uruchamianie pokazu


Historia

Microsoft przej?? PowerPointa w 1987 roku od producenta oprogramowania dla komputerw Apple - Forethought. Firma ta by?a rwnie? w?a?cicielem bazy danych Nashoba's FileMaker, z ktr? Microsoft rywalizowa? bez powodzenia swoim produktem - MicrosoftFile. W 1990 roku, Microsoft wypu?ci? na rynek Word, Excel oraz PowerPoint pod wspln? nazw? Microsoft Office, najpierw dla Apple, a p?niej dla WindowsPoprawiony (środa, 04 maja 2011 14:26)

 

opis

W programie PowerPoint tekst, grafika, filmy lub inne obiekty s? przez u?ytkownika ??czone w slajdy. Slajdy mog? by? drukowane lub (znacznie cz??ciej) wy?wietlane za pomoc? monitora albo rzutnika. Przej?cia pomi?dzy slajdami, jak rwnie? pojawianie si? obiektw, mo?na animowa? na wiele - predefiniowanych przez producenta - sposobw.