Get Adobe Flash player

informatyka

Tablety

Niewiarygodnie precyzyjny ekran Multi-Touch. Du?y ekran o wysokiej rozdzielczo?ci, z pod?wietleniem LED, wykonany w technologii IPS. A wszystko to w urz?dzeniu tak smuk?ym i lekkim, ?e wsz?dzie mo?na je wygodnie ze sob? zabra?. iPad to nie tylko najlepszy sprz?t w swojej klasie to co? nieporwnywalnego z niczym innym. I ma du?? szans? na zawsze odmieni? ?wiat edukacji.

Aplikacje dla edukacji
Gdy masz iPada, szko?a jest bli?ej Ciebie, a Ty bli?ej szko?y. Oferta serwisu App Store obejmuje obecnie tysi?ce apek do pobrania. Uczniowie i studenci mog? korzysta? z nich przy odrabianiu prac domowych, sporz?dzaniu notatek lub nauce do egzaminw. Nauczyciele maj? do dyspozycji apki pomagaj?ce w prowadzeniu lekcji, monitorowaniu post?pw i organizacji pracy. A na tym przecie? nie koniec.

iWork dla iPada: Pages, Keynote i Numbers

Trzy aplikacje biurowe wchodz?ce w sk?ad pakietu iWork dost?pne s? teraz w mobilnych wersjach na iPada. Pomagaj? uczniom, studentom i nauczycielom w tworzeniu dokumentw, prezentacji i arkuszy kalkulacyjnych w profesjonalnej oprawie graficznej.1 Pages to wysoce funkcjonalny procesor tekstu z prostymi w obs?udze narz?dziami do projektowania uk?adu strony i du?? klawiatur? ekranow?. Keynote sprawia, ?e tworzenie prezentacji z atrakcyjnymi animacjami i efektami to naprawd? nic trudnego. Za? za pomoc? aplikacji Numbers uczniowie, studenci i nauczyciele mog? szybko budowa? pi?kne arkusze kalkulacyjne, zawieraj?ce tabele i wykresy. Po zako?czeniu pracy nad dokumentem wystarczy stukn?? ikon? AirPrint, aby wydrukowa? go bezpo?rednio z iPada.

Poprawiony (środa, 23 listopada 2011 09:22)

 

Przyk?adowe konkursy z informatyki

1. Podaj nazw? znanego ci programu komputerowego, s?u??cego
do tworzenia prezentacji multimedialnych.
2. Co to jest rozszerzenie nazwy pliku?
3. Wymie? dwie znane ci karty rozszerze? w komputerze.
4. Jakie urz?dzenia mo?na pod??czy? do gniazd PS/2?
5. Co oznacza skrt WWW?
6. Do czego s?u?y arkusz kalkulacyjny?
7. Wyja?nij r?nic? pomi?dzy hakerem, a piratem komputerowym.
8. Co to jest program komputerowy?
9. Co to jest domena internetowa?
10. Wyja?nij poj?cie system operacyjny
11. Wymie? nazwy dwch znanych Ci komputerowych czcionek.
12. Do czego s?u?y router?


1. PowerPoint
2. sposb oznaczania typu pliku za pomoc? sufiksu jego nazwy np. .jpg i .jpeg oraz .htm i .html.
3. DVI, HDMI
4. Klawiatura mysz
5. World Wide Web
6. to program komputerowy przedstawiaj?cy dane, g?wnie liczbowe, w postaci zestawu du?ych tabel dwuwymiarowych, pozwalaj?cy na automatyczn? obrbk? tych danych oraz na prezentacj? ich w r?ny sposb.
7. Haker jest to osoba, ktra wkrada si? na czyje? k?ta
Pirat komputerowy to osoba ktra ?ci?ga nielegalne pliki
8. sekwencja symboli opisuj?ca obliczenia zgodnie z pewnymi regu?ami zwanymi j?zykiem programowania. Program jest zazwyczaj wykonywany przez komputer
9. element adresu DNS wykorzystywanego do nazywania urz?dze? w Internecie. Dla przyk?adu adres Wikipedii pl.wikipedia.org sk?ada si? z trzech nazw domenowych rozdzielonych kropkami
10. oprogramowanie zarz?dzaj?ce sprz?tem komputerowym, tworz?ce ?rodowisko do uruchamiania i kontroli zada? u?ytkownika
11. Arial calibri
12 S?u?y do ??czenia r?nych sieci komputerowych (r?nych w sensie informatycznym, czyli np.


1. Jaki skrt oznacza dyskietk? elastyczn?? (2 punkty)
A. HDD
B. FDD
C. DDH
D. DFD
2. Jakie urz?dzenia zaliczamy do urz?dze? wej?ciowych komputera? (2 pkt.)
A. Drukarka, klawiatura, monitor
B. Klawiatura, mysz komputerowa
C. Klawiatura, mysz komputerowa, ploter
D. Klawiatura, mysz komputerowa, CD-ROM
3. Ploter zalicza si? do urz?dze? drukuj?cych. (1 pkt.)
A. Prawda
B. Fa?sz
4. Jednostka centralna, to: (2 pkt.)
A. Urz?dzenie wej?ciowe komputera
B. Urz?dzenie wyj?ciowe komputera
C. Cz??? zasadnicza komputera
D. Dysk twardy komputera
5. Skrt HDD to: (2 pkt.)
A. Skrt dyskietki elastycznej
B. Skrt nap?du dyskietki elastycznej
C. Dysk wirtualny
D. Dysk twardy komputera
6. Jaki element jest mzgiem komputera? (2 pkt.)
A. Modem
B. Procesor
C. Karta graficzna
D. P?yta g?wna
7. Co to jest rozdzielczo??? (2 pkt.)
A. Jest to liczba punktw w poziomie wy?wietlanych na ekranie
B. Okre?la iloczyn liczby punktw w poziomie i w pionie wy?wietlanych na ekranie
C. Okre?la liczb? punktw w pionie wy?wietlanych na ekranie
D. Okre?la liczb? pikseli po przek?tnej ekranu
8. Jak? funkcj? spe?nia karta graficzna w komputerze? (1 pkt.)
A. Odpowiada za obraz wy?wietlany przez monitor
B. Odpowiada za przesy?anie d?wi?ku
C. Odpowiada za prac? urz?dze? wej?ciowych
D. Odpowiada za prac? procesora
9. Do jakiej pami?ci zalicza si? ROM? (2 pkt.)
A. Do pami?ci p?ynnej
B. Do pami?ci konwencjonalnej
C. Do pami?ci sta?ej
D. Do pami?ci operacyjnej
10. Ile wynosi pami?? konwencjonalna ka?dego komputera? (3 pkt.)
A. 640 MB
B. 640 bajt
C. 640 KB
D. 640 GB

11. Jaki system nazywamy binarnym? (2 pkt.)
A. Analogowy
B. Dwjkowy
C. Analogowo-cyfrowy
D. Koherentny
12. Co to jest PCI? (3 pkt.)
A. Rodzaj w??cznika
B. Rodzaj gniazd wewn?trz komputera, przeznaczonych do kart, wymagaj?cych
szybkiej komunikacji z komputerem
C. Rodzaj gniazd zewn?trznych komputera, przeznaczonych do kart, wymagaj?cych
Szybkiej komunikacji z komputerem
D. P?yta g?wna komputera
13. Jak? warto?? przesy?ania informacji przedstawia 1 kbps? (3 pkt.)
A. Jednostka szybko?ci przesy?ania danych, rwna 1000 bitw na sekund?
B. Jednostka szybko?ci przesy?ania danych, rwna 1024 bajty na sekund?
C. Jednostka szybko?ci przesy?ania danych, rwna 1000 bajtw na sekund?
D. Jednostka szybko?ci przesy?ania danych, rwna 1024 bity na sekund?
14. Co to jest TONER? (2 pkt)
A. To nazwa atramentu pozwalaj?cego drukowa?
B. To proszek u?ywany w drukarkach laserowych
C. To pojemnik na tusz atramentowy
D. To pojemnik na dyskietki elastyczne
15. Co to jest piksel? (1 pkt.)
A. Jest to wy?wietlana linia
B. Jest to kropka
C. Jest to najmniejszy rysunek
D. Jest to ikona na pulpicie
1. Zapis optyczny jest stosowany w:
? p?ytach DVD;
? dyskietkach 3,5;
? pami?ciach flash

2. Rozszyfruj skrt ASCII:
.

.

3. Zaznacz b??dnie zapisan? nazw? pliku:

? Streszczenie Pana Tadeusza.doc
? Tekst - list.txt
? Tekst___mojego___opowiadania.doc

4. Napisz skrty klawiszowe funkcji edytora tekstu Word:
? Drukuj - ...............................................
? Cofnij pisanie - ....................................
? Zaznacz wszystko - ............................
? Sprawdzanie pisowni - .......................

5. STREAMER to:
? nowy rodzaj skanera;
? urz?dzenie zwi?kszaj?ce wydajno?? procesora;
? urz?dzenie s?u??ce do archiwizacji danych

6. Z ilu kolorw sk?adaj? si? obrazy w formacie .gif?

............................................................................................

7. Symbolem systemu operacyjnego LINUX jest:
? stru?
? pingwin
? panda
? motyl

8. Napisz w komrce C2 formu??, ktra w arkuszu kalkulacyjnym obliczy energi? potencjaln? cia?a (przyspieszenie ziemskie przyjmij 9,81 m/s2):

A B C
1 Masa [kg] Wysoko?? [m] Energia potencjalna [J]
2 4 5
........................

9. Ktry z j?zykw programowania wykorzystuje si? przy tworzeniu stron www:
? delphi;
? turbo pascal;
? java

10. Ktre z polece? w ?rodowisku Delphi zamienia tekst na zmienn??
? StrToFloat;
? ShowMessage;
? InputBox


11. Napisz procedur? ktra w ?rodowisku Delphi wy?wietli tekst w osobnym okienku:

..............................................................................................

12. Czy przepis na upieczenie ciasta jest przyk?adem algorytmu?
? tak;
? nie

13. Ktry z programw nie jest programem antywirusowym?
? avast;
? mksvir;
? norton commander;

14. Rozszyfruj skrt VoIP:

.....................................................................................................

15. Ktry z programw nie jest komunikatorem:
? gadugadu;
? tlen;
? skype;
? pear to pear

16. Co w j?zyku angielskim oznacza skrt www?

......................................................................................................

17. Po??cz nazwy plikw z reprezentuj?cymi je ikonami.

Opowiadanie.txt Wakacje.avi Polonez.jpg Gra.exe Gra.doc


Wakacje.bmp Gra.mid Rozliczenie.xls

18. Uniwersalne gniazdo do pod??czenia urz?dze? zewn?trznych to:

? PCI;
? Wi-Fi;
? USB

19. System operacyjny dla Palmtopw to:

? Windows 98;
? Windows XP SP2;
? Windows MobileTM;
? PalmDOS

20. Wymie? dwie odmiany systemu operacyjnego Linux.

a) .................................

b) .................................

KLUCZ
Numer pytania Prawid?owa odp. Ilo?? mo?liwych punktw
1 DVD 1
2 American Standard Code for Information Interchange 1
3 Streszczenie Pana Tadeusza.doc 1
4 Ctrl+P, Ctrl+Z, Ctrl+A, F7 4
5 Urz?dzenie do archiwizacji 1
6 256 1
7 Pingwin 1
8 =A2*B2*9,81 1
9 Java 1
10 StrToFloat 1
11 ShowMessage 1
12 Tak 1
13 Norton Commander 1
14 Voice over IP 1
15 Pear to pear 1
16 World Wide Web 1
17 8
18 USB 1
19 Windows MobileTM 1
20 Np.: Red Hat, Mandrake, Knopix 2
Maksymalnie: 31 pkt.


 

Iphone 4s

iphone 4s

Kolory
Pojemno??
16 GB
32 GB
64 GB
Wymiary i Massa

Sieci komrkowe i bezprzewodowe

 • Telefon ?wiatowy
 • UMTS/HSPDA/HSUPA(850, 900, 1900, 2100 MHz)
 • CDMA EV-DO Rec.A(800, 1900 MHz)
 • 802.11b/g Wi-Fi(tylko 802.11n 2,4 GHz)
 • Interfejs bezprzewodowy bluetooth 4.0
 • Lokalizacja

 • Assisted GPS i GLONASS
 • Kompas cyfrowy
 • Wi-Fi
 • Sieci komrkowe
 • Ekran

 • Wy?wietlacz Retina
 • 3,5-calowy (przekatna)
  panoramiczny wy?wietlacz Multi-Touch
 • Rozdzielczo?? 960 na 640 pikseli przy 326 ppi
 • Kontrast 800:1 (typowo)
 • Jasnosc maks. 500 cd/m2 (typowa)
 • Panel przedni i tylny z pow?oka oleofobowa
  odporna na odciski palcw
 • Jednoczesne wy?wietlanie informacji w wielu
  j?zykach i zestawach znakw
 • Kamera, zdj?cia
  i wideo

 • Aparat 8-megapikselowy
 • Autofokus
 • Ustawianie ostro?ci jednym stukni?ciem
 • Wykrywanie twarzy na zdj?ciach
 • Lampa b?yskowa w technologii LED
 • Nagrywanie wideo HD (1080p), do 30fps
 • Stabilizacja wideo
 • Kamera przednia do robienia zdj?? w jako?ci VGA
  i nagrywania wideo z cz?sto?cia maks. 30fps
 • Dodawanie geoznacznikw do zdj?? i wideo
 • Zewn?trzne
  przyciski i z?acza

  Zasilanie i bateria

 • Wbudowana bateria litowo-jonowa (do wielokrotnego ?adowania)
 • ?adowanie przez zasilacz lub przez przewd USB
 • Czas rozmowy: do 8 godzin przy po?aczeniu 3G
  do 14 godzin przy po?aczeniu 2G (GSM)
 • Czas czuwania: do 200 godzin
 • Czas korzystania z Internetu: do 6 godzin w sieci 3G
  do 9 godzin w sieci Wi-Fi
 • Czas odtwarzania wideo: do 10 godzin
 • Czas odtwarzania d?wi?ku: do 40 godzin
 • Odtwarzanie dzwi?ku
 • Pasmo przenoszenia: od 20 Hz do 20 000 Hz
 • Obs?ugiwane formaty audio: AAC (od 8 do 320 kb/s),
  Protected AAC (ze sklepu iTunes Store), HE-AAC,
  MP3 (od 8 do 320 kb/s), MP3 VBR,
  Audible (formaty 2, 3 i 4, Audible Enhanced Audio, AAX i AAX+),
  Apple Lossless, AIFF i WAV
 • U?ytkownik mo?e skonfigurowa? maksymalny poziom g?osnosci
 • S?uchawki

 • S?uchawki Apple z pilotem i mikrofonem
 • Pasmo przenoszenia: od 20 Hz do 20 000 Hz
 • Impedancja: 32 omy
 • Obs?ugiwane za?aczniki
  poczty e-mail
  Typy dokumentw, jakie mo?na przegl?da?
 • jpg, .tiff, .gif (obrazy)
 • .doc i .docx (Microsoft Word)
 • .htm i .html (strony WWW)
 • .key (Keynote)
 • .numbers (Numbers)
 • .pages (Pages)
 • .pdf (Preview i Adobe Acrobat)
 • .ppt i .pptx (Microsoft PowerPoint)
 • .txt (tekst)
 • .rtf (tekst sformatowany)
 • .vcf (informacje kontaktowe)
 • .xls i .xlsx (Microsoft Excel)
 • Czujniki
 • ?yroskop trjosiowy
 • Przyspieszeniomierz
 • Czujnik zbli?eniowy
 • Czujnik o?wietlenia zewn?trznego
 • Wymagania Systemowe
 • Apple ID (wymagany do obs?ugi niektrych funkcji)
 • Dost?p do Internetu
 • Oprogramowanie wymagane do synchronizacji z iTunes na komputerach Mac i PC:
 • Mac: OS X 10.5.8 lub nowsza wersja
 • PC: Windows 7; Windows Vista; Windows XP Home lub Professional
  z dodatkiem Service Pack 3 lub nowszym
 • iTunes 10.5 Najnowsza wersja
 • Zawartows? opakowania

 • iPhone 4S
 • S?uchawki Apple z pilotem i mikrofonem
 • Przewd dokujacy ze z?aczem USB
 • Zasilacz USB
 • Dokumentacja

 • ?rd?o: www.apple.com

  Poprawiony (czwartek, 24 listopada 2011 13:50)

   

  Odsy?acze

  Do podstrony

  Tak jak ka?da ksi??ka sk?ada si? z rozdzia?w, tak samo serwisy internetowe sk?adaj? si? zwykle z podstron.

  Ka?da podstrona jest osobnym plikiem HTML i zawiera tre??, ktra do?? znacznie r?ni si? tematycznie od pozosta?ych.

  Taka organizacja u?atwia u?ytkownikowi nawigacj? oraz zapobiega niepotrzebnemu wczytywaniu ca?ego serwisu od razu (co trwa?oby prawdopodobnie bardzo d?ugo).

        
  opis  gdzie jako "wzgl?dna ?cie?ka dost?pu" nale?y poda? lokalizacje na dysku, gdzie znajduje si? podstrona, do ktrej
  chcemy si? przenie??.
  W miejsce wyrazu "opis" wpisujemy krtki tekst, ktry pojawi si? na ekranie i po klikni?ciu ktrego nast?pi
  uruchomienie odsy?acza
  (?cie?ka dost?pu pojawia si? jedynie na pasku statusu przegl?darki).

  Poprawiony (środa, 16 listopada 2011 08:47)

   

  Adobe Photoshop

  Co to jest ten Photoshop?

  Adobe Photoshop jest oprogramowaniem komputerowym do edycji obrazw bitmapowych (rastrowych) czyli zdj?? i grafik dost?pnych na Twoim komputerze.

  Photoshop jest nazw? aplikacji a Adobe to nazwa firmy produkuj?cej i roziwjaj?cej t? aplikacj?.

  Co mo?na robi? w tym programie ?

  Za pomoc? Photoshopa mo?na tworzy? obrazy od podstaw lub modyfikowa? ka?de inne dostarczone na Twj dysk komputera.

  Jest to obecnie (i mam nadziej?, ?e tak zostanie) najbardziej zaawansowana aplikacja graficzna na ?wiecie. Tak jak wspomnia?em umo?liwia modyfikowanie fotografii. Za jej pomoc? mo?na retuszowa? obrazki, stosowa? efekty specjalne, wkleja? fragmenty innych obrazw, wprowadza? teksty, korygowa? kolory lub wyostrza? obrazy. Photoshop zawiera mnstwo narz?dzi pozwalaj?cych na malowanie obrazw od podstaw.

  Z wersji na wersj? aplikacja ta znacznie si? rozrasta. Pomimo tego, i? w swojej klasie nie ma konkurencji, zesp? Adobe dba nad jej rozwojem. Tak jest m.in. z przegl?dark? plikw, ktra do wersji CS (8) by?a integraln? cz??ci? programu by od wersji CS2 (9) sta? si? odr?bn?, rozbudowan? jego cz??ci?.

  Historia tego programu.

  W 1987 r. Thomas Knoll, u?ywaj?c swojego komputera, rozpocz?? pisanie programu s?u??cego do wy?wietlania obrazw w skali szaro?ci na monitorze monochromatycznym (b?d?cym w stanie wy?wietli? tylko dwa kolory: czarny i bia?y)[1]. Program nazwany Display przyku? uwag? jego brata, Johna Knolla, ktry zasugerowa? Thomasowi aby doda? do programu funkcje edycyjne. W 1988 r. Thomas przerwa? nauk? na p? roku, by wsplnie z bratem rozwija? program, ktrego nazwa znowu uleg?a zmianie na ImagePro. W tym samym roku dosz?o do zawarcia umowy pomi?dzy Thomasem a producentem skanerw BarneyScan, na mocy ktrej aplikacja mia?a by? do??czana do skanerw tej firmy. Przy okazji tej wsp?pracy dosz?o do ostatniej ju? zmiany nazwy, program otrzyma? wwczas nazw? Photoshop. We wsp?pracy z firm? BarneyScan sprzedano 200 kopii programu.

  W tym samym czasie John odby? podr? do siedzib dwch du?ych korporacji: Adobe Systems oraz Microsoftu. Prezentacja programu Russellowi Brown (dyrektor artystyczny Adobe) zaowocowa?a kupieniem przez Adobe praw do dystrybucji aplikacji we wrze?niu 1988 roku. Kiedy John pracowa? w Kalifornii nad wtyczkami, Thomas programowa? w Ann Arbor.

  Photoshop 1.0 zosta? wydany w 1990 r. wy??cznie na platform? Macintosh.

  Aktualizacje programu

  Photoshop od tamtego czasu nieustannie jest poddawany modyfikacjom. W listopadzie 1993 wydano wersj? 2.0, tym razem dost?pn? tak?e w systemie Microsoft Windows. We wrze?niu 1995 roku zosta?a wydana wersja 3.0, do ktrej dodano mi?dzy innymi obs?ug? warstw oraz zak?adki w paletach. W kolejnej, czwartej edycji dodano warstwy korekcyjne (ang. adjustment layers) oraz makra (akcje), ktre umo?liwia?y przyspieszenie lub zautomatyzowanie wykonywanych zada? (np. wykonywanie kilku takich samych operacji na wielu plikach). W wersji 5.0 po raz pierwszy wprowadzono mo?liwo?? edytowania tekstu (we wcze?niejszych edycjach tekst by? wpisywany w specjalnym oknie dialogowym a nast?pnie resteryzowany), palet? historii, zarz?dzanie kolorem, style warstw oraz magnetyczne lasso (przyci?gaj?ce kraw?dzie zaznaczenia na zasadzie kontrastu). Edycja 5.5 jako pierwsza by?a sprzedawana razem z programem Image Ready. Dodano okno dialogowe "Save for web" (zawiera ono opcje przydatne przy zapisie obrazu na u?ytek internetu) i filtr "Extract" u?atwiaj?cy wycinanie przedmiotw z t?a. Wersja 6.0 jako pierwsza obs?ugiwa?a kszta?ty wektorowe. Dodano filtr "Liquify" i od?wie?ono interfejs u?ytkownika.

  Wydany w 2002 roku Photoshop 7.0 by? kompatybilny z Mac OS oraz Windows XP. Dodano w nim narz?dzie "Healing Brush" s?u??ce do usuwania drobnych niedoskona?o?ci zdj?cia oraz narz?dzie "Slice tool" s?u??ce do dzielenia obrazka na cz??ci. Pojawi?a si? te? funkcja tworzenia animacji (ka?da kolejna klatka animacji znajdowa?a si? na osobnej warstwie), obs?uga edycji oraz tworzenia obrazw w trybie 16-bit na kana?, mo?liwo?? zapisu ustawie? narz?dzi i palet w postaci pliku, tekst w ko?cu sta? si? w pe?ni wektorowy. W wydaniu 7.0.1 dodana zosta?a wtyczka Camera RAW.

  Filmik dotycz?ce obs?ugi Photoshopa:

  ?rd?o : http://komputery.spryciarze.pl ,

  http://cherub.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=145&Itemid=40

  http://www.spryciarze.pl/profil/341036 To jest uzytkownik ktory robi filmiki o Photoshopie

  Przyk?adowa obrbka zdj?cia:

  W?a?nie takich efektw mo?na dokona? za pomoc? Photoshopa

  ?ycz? mi?ej zabawy z tym programem, powodzenia !

  Poprawiony (środa, 30 listopada 2011 08:28)

   
  Więcej artykułów…