Get Adobe Flash player

informatyka

Sztuka Pop-art w Gimpie

Poradnik pokazuje, jak wykona? efekt podobny do tego z prac Andy'ego Warhola.

Poradnik napisany w wersji GIMPa 2.4. W innych wersjach nazwy narz?dzi i poj?? mog? si? r?ni?.Zaczynamy


1. Otwieramy obraz z jak?? s?awn? postaci? w GIMPie. W moim przypadku b?dzie to Wentworth Miller, wyst?puj?cy w serialu "Prison Break".

2. Tworzymy now? warstw? i nazywamy j? Yellow. W tym samym menu nazw? warstwy T?o zmieniamy na Zarysy.

3. Tworzymy now? warstw? i nazywamy j? Sylwetka. Ustawiamy warstw? pomi?dzy Zarysami a Yellow.

4. Na warstwie Zarysy wybieramy Warstwa -> Przezroczysto?? -> Kana? alfa na zaznaczenie.

5. Zmieniamy aktywn? warstw? na Sylwetka. Za pomoc? narz?dzia Wype?nienie kube?kiem [Shift+B] wype?niamy zaznaczenie ostr?, jasn? zieleni? (86ff34). Zmieniamy aktywn? warstw? na Zarysy. Wybieramy Kolory -> Desaturacja i klikamy OK.


6. Teraz wybieramy: Kolory -> Jasno?? i Kontrast. Kontrast zmieniamy na 120, a je?li obraz nagle sta? si? ciemny zmieniamy jasno??.

7. Teraz wybieramy: Warstwa -> Przezroczysto?? -> Zmiana koloru w alf?.... Wybieramy kolor bia?y (FFFFFF) i klikamy OK.

8. Nast?pnie wybieramy Warstwa -> Przezroczysto?? -> Kana? alfa na zaznaczenie. Czy?cimy zaznaczenie (Edycja -> Wyczy?? [Delete]).

9. Wype?niamy [Shift+B] zaznaczenie kolorem 800000 i usuwamy zaznaczenie (Zaznaczenie -> Nic [Ctrl+Shift+A])

10. Zmieniamy aktywn? warstw? na Yellow i wype?niamy [Shift+B] j? kolorem ??tym (FFFF00).

Teraz musimy uzyska? ten efekt:

11. Je?li chcemy podzieli? obraz na 4 cz??ci (tak jak na obrazku powy?ej), wykonujemy nast?puj?ce operacje: Warstwa -> Skaluj warstw? [Shift+T]:

12. Nast?pnie musimy podzieli? mniejsz? warto?? przez 2. W naszym przypadku jest to szeroko??: 212/2=106.

13. Wpisujemy wyliczon? warto??. Druga powinna zmieni? si? automatycznie. Je?li tak sie nie sta?o upewnij si?, ze ?a?cuszek obok warto?ci "jest zaczepiony". Je?li nie by?, wci?nij Anuluj, i sprbuj ponownie, tym razem z zaznaczonym ?a?cuszkiem.

14. Nast?pnie skalujemy inne warstwy.

15. Teraz przesuwamy (Przesuwanie [M]) nasze 3 warstwy w lewy grny rg.


16. Duplikujemy [Shift+Ctrl+D] poszczeglne warstwy i przesuwamy [M] je do ka?dego z rogw obrazu.

17. Zmieniamy kolory poszczeglnych elementw ka?dej warstwy. Trzymamy si? jednak zasad Pop-Artu:

Cytat: www.wikipedia.pl

Cechy ameryka?skiego pop-artu obok wspomnianych wcze?niej to szczeglnie widoczna gigantyczno?? formatw, u?ywanie jaskrawych lub md?ych kolorytw(...)


Poradnik pobrany ze strony http://www.gimpuj.info

Poprawiony (czwartek, 26 maja 2011 09:30)

 

Gimp


GIMP jest popularnym narz?dziem przetwarzania grafiki cyfrowej. Mo?na przy jego u?yciu tworzy? grafik?, zmienia? rozmiary i wycina? fragmenty zdj??, dokonywa? r?nych operacji na kolorach, ??czy? obrazy stosuj?c warstwy, oraz dokonywa? konwersji r?nych formatw plikw graficznych.

Funkcje programu:

 • warstwy i maski warstw,
 • mo?liwo?? zmiany trybu mieszania kolorw warstw,
 • narz?dzia do modyfikacji kolorw (poziomw luminancji, krzywych tonalnych, jasno?ci, nasycenia, kontrastu),
 • mo?liwo?? tworzenia w?asnych p?dzli, gradientw i deseni.
 • filtry i narz?dzia do modyfikacji obrazu (rozmycie, wyostrzanie, stempel klonuj?cy itp.),
 • rozbudowane narz?dzia zaznaczania,
 • wsp?praca z urz?dzeniami czu?ymi na nacisk (tablety graficzne),
 • rozszerzalno?? za pomoc? wtyczek (np do obs?ugi formatw RAW),
 • praca w trybach RGB, skala szaro?ci oraz z palet? indeksowan?.

Przyk?adowa praca przy u?yciu programu Gimp:

Gwiazdkowe T?o (TUTORIAL)

Zaczynamy!

1. Tworzymy nowy, bia?y obraz (Plik -> Nowy [Ctrl+N]) o dowolnych wymiarach, ale wi?kszych ni? ma by? nasz ko?cowy efekt (ja wybra?am 300x300px; mj efekt b?dzie mia? wymiary 250x250px).

2. Wchodzimy w Filtry -> Szum -> Szum RGB. Mo?na poeksperymentowa? suwakami, ale proponuj? zostawi? domy?lne.

3. Stosujemy desaturacj? (Kolory -> Desaturacja...).

4. Teraz usuniemy troch? kropek. U?ywamy narz?dzia Zaznaczenie wed?ug koloru Zaznaczenie wg koloru [Shift+O], nast?pnie Wytnij [Ctrl+X]. Robimy tak dopki nie uzyskamy mniej wi?cej takiej ilo?ci kropek (w zale?no?ci ile ich b?dzie, odpowiednio tyle b?dzie gwiazdek):

5. Wchodzimy w Filtry -> Wykrywanie kraw?dzi -> Neon... Poka?? dwa przyk?ady, jak mniej wi?cej powinien wygl?da? ten efekt (oczywi?cie mo?na inaczej, wed?ug gustu).

6. Teraz po prawej stronie oraz na dole mog?y (ale nie musia?y) pojawi? si? mocniejsze bia?e linie. W?a?nie dlatego obraz tworzyli?my wi?kszy ni? mia? by?. Przycinamy narz?dziem Kadrowanie Kadrowanie [Ctrl+C].

7. Tworzymy now? warstw? z przezroczystym t?em. Nazywamy j? Kolory. Natomiast warstw? T?o ustawiamy na niewidoczn? Widoczno?? warstwy.

8. Teraz u?ywamy p?dzla P?dzel [P] i malujemy po naszej nowej warstwie r?nymi kolorami. Gdy ju? to zrobimy, wracamy widoczno?? warstwy T?o i ustawiamy dowolny tryb warstwy Kolory. Mo?emy si? pobawi? kryciem warstw, ich ilo?ci?, oraz trybem krycia.

8.1 Dodatkowo mo?na warstw?/y z kolorami rozmaza? u?ywaj?c Filtry -> Rozmycie -> Rozmycie Gaussa....

Koniec

Mozaikowe T?o (TUTORIAL)

1.Otwieramy nowy obraz. Je?li b?dzie to t?o do www, bloga lub dese? to polecam 150x150. Je?li do tapety, sygny czy innej pracy graficznj o okre?lonych rozmiarach to zaczynamy tworzy? t? prac? czyli rozmiary dobrane przez nas. T?o kolorowe nieprzezroczyste.2.Wybieramy narz?dzie Gradient . Parametry zostaj? prawie domy?lne. Czemu prawie? Poniewa? jako gradient wybieramy ktr?? z belek.

3.Maziamy gradientem po obrazku. Robimy kilka belek4.po czym zmieniamy gradient na inny belkowy i znw maziamy.5.W ten sposb zape?niamy nasz obrazek ka?dym z belkowych gradientw. Je?li jednak chcemy ?eby nasze t?o by?o w okre?lonej kolorystyce to wybieramy kilka belek.6.Teraz nie wida? dolnej, z?otej beleczki. Dlatego mo?na ponownie popstryka? gradientem z do?u a? uznamy, ?e beleczki ?adnie si? komponuj?.7.Filtry> Artystyczne> GIMPresjonista.8.Wybieramy Dotify, nast?pnie klikamy w Zastosuj i OK. Je?li chcemy zobaczy? uprzednio efekt mo?emy klikn?? w Aktualizuj znajduj?ce si? pod podgl?dem obrazka.9.Je?li robi?e? sygn? czy tapetk? to koniec. Je?li ma to by? t?o innego rodzaju to zastosuj Filtry> Odwzorowania> Stwrz bezszwowy.10.Koniec. Teraz mo?esz u?y? Script-Fu> Zaznaczenie> Do desenia.KONIEC


Digital Star Effect (TUTORIAL)

1. Otwieramy wybrane przez siebie zdj?cie w GIMP-ie (Plik -> Otwrz...). Wa?ne aby nie by?o ono zbyt ma?e, bo efekt mo?e nie wyj??.2. Po otwarciu naszego zdj?cia stosujemy filtr Pikselizacja (Filtry -> Rozmycie -> Pikselizacja) z ustawieniami:

 • Szeroko?? piksela: 8
 • Wysoko?? piksela: 8
3. Nast?pnie stosujemy filtr Kraw?d? (Filtry -> Wykrywanie kraw?dzi -> Kraw?d?) z ustawieniami:

 • Algorytm: Sobel
 • Moc: 1,0
 • Zaznaczamy opcj? "Rozma?"
4. Nast?pnie wchodzimy w Filtry -> Uwydatnianie -> Odplamianie i ustawiamy poni?sze parametry:

 • Adaptywnie: odznaczone
 • Rekurencyjnie: odznaczone
 • Promie?: 2
 • Poziom czerni: -1
 • Poziom bieli: 256
5. Teraz zastosujemy filtr Propagacja warto?ci (Filtry -> Zniekszta?cenia -> Propagacja warto?ci) z ustawieniami (zmieniamy tylko jedn? opcj? - reszta jest bez zmian):

 • Tryb: Wi?cej czarnego (mniejsza warto??)
6. Teraz stosujemy filtr Kraw?d? (Filtry -> Wykrywanie kraw?dzi -> Kraw?d?) z ustawieniami:

 • Algorytm: Sobel
 • Moc: 1,0
 • Zaznaczamy opcj? "Rozma?"7. Ustawiamy tryb krycia naszej jedynej warstwy na Przesiewanie i duplikujemy Duplikowanie warstwy [Shift+Ctrl+D] j? cztery razy.8. Teraz wchodzimy w Filtry -> Rozmycie -> Rozmycie "w ruchu"... i ustawiamy warto?ci tak, jak poni?ej (pami?tajcie, ?eby stosowa? je na odpowiednich warstwach).

8.1. Dla pierwszej kopii warstwy T?o stosujemy poni?sze parametry:

 • Tryb: Liniowy
 • D?ugo??: 50
 • K?t: 45
8.2. Dla drugiej kopii warstwy T?o stosujemy poni?sze parametry:

 • Tryb: Liniowy
 • D?ugo??: 50
 • K?t: 135
8.3. Dla trzeciej kopii warstwy T?o stosujemy poni?sze parametry:

 • Tryb: Liniowy
 • D?ugo??: 50
 • K?t: 225
8.4. Dla czwartej kopii warstwy T?o stosujemy poni?sze parametry:

 • Tryb: Liniowy
 • D?ugo??: 50
 • K?t: 315
9. Na wszystkich kopiach (kopiach, nie na oryginalnej warstwie) wchodzimy w Kolory -> Poziomy i wybieramy Automatyczne.10. ??czymy wszystkie warstwy w jedn? (Obraz -> Sp?aszcz obraz).

11. Teraz pozosta?a ju? nam tylko zabawa Krzywymi (Kolory -> Krzywe), Poziomami (Kolory -> Poziomy), lub opcj? Odcie? i nasycenie (Kolory -> Odcie? i nasycenie).Koniec

Poprawiony (piątek, 18 listopada 2011 13:32)

 

Skrt klawiszowy

Opis

MS WORD

CTRL + A

Zaznacz wszystko

CTRL + C

Kopiuj

CTRL + V

Wklej

CTRL + X

Wytnij

CTRL + B

Pogrubienie

CTRL + I

Kursywa

CTRL + U

Podkre?lenie

CTRL + L

Wyrwnanie do lewej

CTRL + E

Wyrwnanie do ?rodka

CTRL + R

Wyrwnanie do prawej

CTRL + J

Justowanie akapitu

CTRL+ znak rwna si?

Index dolny

CTRL + znak plus

Index grny

F7

Sprawdzanie pisowni

F1

Pomoc

CTRL + Z

Cofnij

CTRL + P

Drukowanie

CTRL + N

Nowy

CTRL + O

Otwrz

CTRL + S

Zapisz

SHIFT + F3

Du?a ma?a czcionka

CTRL + SHIFT + F

Zmienia czcionk?

CTRL + SHIFT + P

Zmienia rozmiar czcionki

CTRL + D

Zmienia formatowanie znakw (polecenie Czcionka, menu Format)

CTRL + SHIFT + * (gwiazdka)

Wy?wietla znaki nie drukowane

CTRL + SHIFT + C

Kopiuje formaty

CTRL + SHIFT + V

Wkleja formaty

CTRL+1

Ustawia pojedyncze odst?py

CTRL+5

Ustawia odst?p 1,5 wiersza

Poprawiony (czwartek, 02 czerwca 2011 18:32)

 

?wiczenia COREL DRAW

Przyk?adowe ?wiczenia

Lody na patyku.

 • 1.Rysujemy prostok?t, po czym wycinamy k?kiem miejsce gdzie b?dzie wygryziony ld.
 • 2.Przekszta?camy w krzywe nasz prostok?t.
 • 3.Wybieramy narz?dzie kszta?t, naciskamy w miejscu gdzie chcemy aby nasz ld mia? zaokr?glone brzegi.
 • 4.Nast?pnie wybieramy Inteakcyjna G??bia i tworzymy efekt 3D z naszego loda.
 • 5.Rysujemy prostok?t, ktry pos?u?y nam jako efekt uryzienia loda. Przeksztacamy go w krzywe i deformujemy w miejscu gdzie jest ugryziony ld, tak aby zakry?o miejsce ugryzienia loda.
 • 6.Rysujemy prostok?t, ktry pos?u?y nam jako patyczek, u?ywamy rwnie? Inteakcyjna G??bia.
 • 7.Na koniec kolorujemy ca?y nasz obrazek.

Licznik.

 • 1.Na samym pocz?tku wyci?gamy dwie prowadnice, aby zrobi? o?.
 • 2.Zaczynamy od narysownaia ma?ego prostok?ta, umieszczamy go po prawej cz??ci osi, tak aby prosotk?t by? w po?owie osi x.
 • 3.U?ywamy narz?dzia Transformacja-> Obrt. Ustawiamy sierodek obrotu w punkcie 0 ( czyli na przeci?ci si? osi) i przekszta?camy go przez obrt o 15 stopni.
 • 4.Rysujemy ma?e k?eczko i robimy podobnie jak w punkcie 3( tylko o 5 stopni).
 • 5.Kolejnie robimy wska?nik. Rysujemy prostok?t, przekszta??amy go w krzywe. Dodajemy punkt na ?rodku prostok?ta u gry i do?u. teraz przekszta?camy jego praw? i lew? kraw?d? u da?u jak i u gry aby otrzyma? szpice.
 • 6.Pod spodem robimy okr?g, na ktrym jest umocowany nasz wska?nik.
 • 7.Przed ostatni? rzecz? jest zrobienie napisw, piszemy z boku 0, ustawiamy pod ma?ym prostok?tem, ?rodek dajemy tak jak w punkcje 3. Nast?pnie zmieniamy kolejne zera na inne warto?ci.
 • 8.Pozsotaje zrobi? nam t?o pr?dko?ciomierza i pokolorowanie rysunku. Powodzenia :).

Puzzle.

 • 1.Wybieramy papier kratkowy i wybieramy ilo?? naszych puzzli. Rysujemy nasz? siatk?.
 • 2.Rysujemy ma?y prostok?t i okr?g, ktry b?dzie naszym "bolcem" z puzzli.
 • 3.Nak?adamy na prostok?t ork?g i u?ywamy na??dzia Spawaj.
 • 4.Rozdzielamy grup? prostok?tw, kopiujemy nasz "bolec" na ka?dy prostok?t tak jak to jest w puzzlach. Kolejnie u?ywamy narz?dzia Spawaj.
 • 5.Po zrobieniu bolcw u?ywamy narz?dzia Przytnij aby zrobi? dziury w naszych puzzlach.
 • 6.Po zrobieniu dziur ??zcymy nasz szablon puzzli.
 • 7.Teraz u?ywamy naszego obrazka z kttego chcemy zrobi? puzzle. U?ywamy narz?dzia Szybkie kadrowwanie->Umie?? w kadrze.
 • 8.Roz??czamy nasze puzzle i rozsuwamy cz?stki :)

?rd?o:http://www.tkloc.ksp.avx.pl/prace.php

Poprawiony (środa, 16 listopada 2011 09:25)

 

Tutoriale COREL DRAW

Tworzenie LOGO
Wektoryzowanie obrazkw
Scalanie grafiki i danych tekstowych

Poprawiony (piątek, 27 maja 2011 08:26)

 
Więcej artykułów…