Get Adobe Flash player

informatyka

Logo Komeniusz -Podstawy

.

LOGO KOMENIUSZ

jest rozprowadzany przez O?rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa? Komputerw w Warszawie. Wykonuje on polecenia j?zyka Logo podawane zarwno w polskej, jak i angielskiej wersji j?zykowej.
Nazwa programu wywodzi si? od zlatynizowaniej postaci postaci (Comenius) nazwiska Jana Amosa Komensky`ego - czeskiego uczonego i pedagoga ?yj?cego w latach 1592-1670. Jest on uznawany za wybitnego reformatora szkolnictwa i twrc? nowoczesnej pedagogiki. W latach 1628-1655 przebywa? na emigracji w Lesznie, a reszt? ?ycia sp?dzi? w Amsterdamie. Z powodu d?ugotrwa?ego mieszkania i pracy w Polsce spotyka si? rwnie? polsk? wersj? od jego nazwiska - Kome?ski.

Logo w EncyklopediiLogo (LOGO), edukacyjny j?zyk programowania bior?cy pocz?tek z bada? nad psychologi? uczenia si? i jego wp?ywem na kszta?towanie osobowo?ci (J. Piaget), opracowany przez Seymoura Paperta i spopularyzowany przez niego w ksi??ce, rewolucyjnej z punktu widzenia metodologii nauczania, pt. Burze mzgw - dzieci i komputery (Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996). Logo jest stosowane w pocz?tkowym nauczaniu matematyki oraz jako j?zyk komunikacji dziecka z komputerem; odznacza si? interakcyjno?ci?, znakomicie przemy?lanym, prostym zestawem operacji graficznych i oglno?ci? sk?adni wzorowanej na j?zyku Lisp. W Polsce j?zyk Logo jest powszechny od po?owy lat osiemdziesi?tych XX w. Ze wzgl?du na swoje szczeglne zastosowanie s?ownik j?zyka Logo ma liczne realizacje narodowe, w szczeglno?ci z u?yciem wyrazw polskich, np. AC Logo, lub Logo Komeniusz (pracuj?ce w systemie Windows).

Has?o opracowano na podstawie S?ownika Encyklopedycznego - Informatyka Wydawnictwa Europa. Autor - Zdzis?aw P?oski. ISBN 83-87977-16-0. Rok wydania 1999.

Pocz?tek, czyli co musisz wiedzie?


Nie b?d?, tutaj rozpisywa? szczeg?w dzia?ania owego programu, celem jest po prostu szybkie i proste zrozumienie kilku faktw jak ten program dzia?a, tak ?eby ka?dy mg? po krtkim poradniku tworzy? w?asne figury/procedury itp. Zacznijmy od tego, ?e nikt nie ka?e wam zna? komend na pami??, gdy? zawsze mo?ecie je sobie sprawdzi? w programie w li?cie procedur. Powinni?cie pami?ta? tylko 2 ( w sumie to 4 ) ktre s? banalne i wykorzystywane wsz?dzie. Tak wi?c: np - od naprzd, przesuwamy ??wia do przodu. U?ywamy tego w sposb nast?puj?cy: np 20 - i ??w porusza si? do przodu rysuj?c kresk? o d?ugo?ci 20 mm.


Analogicznie dzia?a ws - czyli skrt od wstecz. ??w "cofa si?" rysuj?c kresk? nie zmieniaj?c swojego obrotu. Oto co poka?e nam si? po wpisaniu ws 20.


Kolejne 2, to pw ( od prawo ) oraz lw ( lewo ). Powoduj? one skr?cenie ??wia, jego kierunku o dan? ilo?? stopni w lewo, lub prawo. Nie ma co wi?cej t?umaczy?, gdy? to ju? praktycznie wystarczy do wi?kszo?ci waszych zada? :)


Czy to ju? wszystko? Ot?, teoretycznie tak, jednak?e praktycznie - nie. Wi?kszo?? figur nie powinna ju? sprawi? problemw, jednak i tak zaraz postaram si? przedstawi? jak rysowa? niektre z nich. Aby narysowa? cokolwiek, po prostu trzeba zna? podstawy matematyki, oraz mie? troch? wyobra?ni. Ewentualnie posiada? kartk? i d?ugopis i rozrysowa? sobie ca?? sytuacj?. Zacznijmy od czego? najprostszego - kwadratu.

Kwadrat


Co wiemy o kwadracie ? Wszystkie jego boki s? rwne i ma wszystkie k?ty proste. Tak wi?c u?ywaj?c ju? poznanych 4 komend jeste?my wstanie go napisa?. Da si? to przy?pieszy? stosuj?c funkcj? "powtrz X [ komendy ]". Przyk?ad -> "Powtrz 2 [ np 50 pw 90 ]", jest rwnoznaczne z "np 50 pw 90 np 50 pw 90". Ca?kiem proste ? ?atwo si? mo?na domy?li? ?e wywo?anie procedury "powtrz 4 [ np 50 pw 90 ]" narysuje nam kwadrat. :)

http://www.logokom.yoyo.pl/index.php?dzial=poradnik-01

Poprawiony (piątek, 13 maja 2011 11:19)

 

?wiczenia Logo Komieniusz

Procedury pierwotne w programie LOGO Komeniusz dzieli si? na polecenia (instrukcje) i funkcje (procedury, ktre maj? warto??)

Opis wszystkich procedur pierwotnych znajdziesz w Pomocy programu Logo Komeniusz.

Dodatkowo, na p?ycie CD-ROM, w bloku tematycznym ALGORYTMY | PROCEDURY J?ZYKA LOGO,

przygotowane s? opisy procedur, ktrych u?yjesz podczas wykonywania ?wicze?.

Poprawiony (środa, 16 listopada 2011 09:28)

Więcej…

 

Nasze projekty

Filmy

Poprawiony (piątek, 13 maja 2011 09:14)

 

?arty Informatyczne

Jak si? ?egna informatyk?
W imi? Ojca i Syna i Ducha ?w.
Enter.


Oprogramowanie jest jak katedra - budujesz, budujesz, budujesz, budujesz, a potem... modlisz si?!


Napis na grobie informatyka: "kowalski.zip"


?ona mwi do programisty:
- Ci?gle jeste? zaj?ty i siedzisz przy komputerze. ?ebym cho? mia?a dziecko...
- K?ad? si?, b?dziemy instalowa?...


- Jakie s? idealne wymiary dziewczyny/kobiety informatyka?
- 1024 x 768.


Informatyk ze swoim synem s? w ZOO. Stan?li obok pingwinw i ojciec si? odzywa:
- A tu chowaj? sie ma?e Linuks'y!


Oglnie rzecz biorac ludzko?? dzieli sie na 2 grupy:
- Jedna rozumie system binarny, a druga nie.


Przychodzi informatyk do apteki i mwi:
- Poprosz? witamin? C++.


By? sobie kiedy? cz?owiek, ktry ju? w bardzo wczesnej m?odo?ci marzy?, by zosta? wielkim pisarzem. Gdy spytano go, co dla niego oznacza wielki, odpowiedzia?:
- Chcia?bym pisa? teksty, ktre ca?y ?wiat b?dzie czyta?, teksty, na ktre ludzie b?d? reagowa? czysto emocjonalnie, ktre b?d? doprowadza? ich do ?ez, blu, gniewu, krzyku i desperacji! Cz?owiek ten zrealizowa? swoje dzieci?ce marzenie. Obecnie pracuje w Microsoft i redaguje komunikaty o b??dach.


Ilu programistw potrzeba, ?eby wymieni? ?arwk??
- Ani jednego bo to wina hardware'u.


- Jak najcz??ciej informatycy zwracaj? si? do swoich ?on?
- Ty moja Myszko.


Wraca informatyk do domu i zastaje w ??ku ?on? z kochankiem. Spojrza? na nich. W ich oczach dostrzeg? co? chytrego i pomy?la?:
- Co? jest nie tak! Podbieg? nerwowo do komputera - i rzeczywi?cie! - zmienili mu has?o!


Telefon w sklepie komputerowym.
- Przepraszam bardzo, czy macie aktualnie w sprzeda?y dyski "C"? W?a?nie mi pad? i chcia?em kupi? nowy.


Jakie s? ostatnie s?owa hakera przed ?mierci??
- Log Out.


Czym r?ni si? programista od polityka?
- Programi?cie p?ac? pieni?dze tylko za programy, ktre daj? jaki? efekt.


Kiedy komputery pracuj? prawid?owo?
- Od momentu wej?cia informatyka na teren zak?adu/szko?y/firmy do chwili jego wyj?cia.


Ilu technikw z Microsoftu potrzeba, aby wymieni? ?arwk??
Ani jednego. Gates zwo?uje konferencj? prasow? i og?asza, ?e odt?d obowi?zuj?cym standardem jest ciemno?? :)


Firma Intel wpad?a na pomys? ?eby procesory zamiast n?ek mia?y r?czki. Dzi?ki temu lepiej b?d? mog?y si? trzyma? p?yty.


Co to jest Windows? - Wirus obs?ugiwany myszk?.
Jaki jest najlepszy element Windows? - Deinstalator.
Jak powi?kszy? o 200% pojemno?? naszego dysku? - Wykasowa? Windows.
Jaki jest najgro?niejszy wirus? - Windows, poniewa? zajmuje 200 mega, co chwil? si? wiesza, spowalnia system, b?yskawicznie si? rozprzestrzenia i jeszcze trzeba za niego p?aci?.
Jakie opakowania s? najdro?sze? - Pude?ka do gier komputerowych. Na gie?dzie gra bez pude?ka kosztuje 25 z?, a z pude?kiem 150.

Informacje wzi?te ze strony: http://www.zsp1.jadrzejow.com.pl/ski/ski_pliki/humor.htm

Poprawiony (piątek, 13 maja 2011 11:15)

 
 1. Karlheinz Brandenburg z Fraunhofer Institute wykorzystywa? ?piewan? a cappella piosenk? Suzanne Vegi Tom's Diner podczas pracy nad algorytmem MP3 jako utwr trudny do kompresji przy zachowaniu odpowiedniej jako?ci d?wi?ku.

 2. Bill Gates w 1984 roku prognozowa?: "640 kilobajtw to wystarczaj?ca ilo?? pami?ci dla ka?dego u?ytkownika."

 3. W systemie ??czno?ci GSM transmisja bezprzewodowa odbywa si? tylko mi?dzy stacj? przeka?nikow? a terminalem (telefon komrkowy, pager) za? dalej sygna? idzie przewodami telekomunikacyjnymi.

 4. Szacuje si?, ?e obecnie ?redni czas ?amania wiadomo?ci zaszyfrowanej za pomoc? DES wynosi ok. 35 minut, przy wykorzystaniu sprz?tu o warto?ci 1 miliona USD.

 5. W polskiej sieci PIONIER mo?liwa jest transmisja danych z pr?dko?ci? 10Gbit/s.

 6. Sposb dzia?ania algorytmw genetycznych nieprzypadkowo przypomina zjawisko ewolucji biologicznej, poniewa? ich twrca John Henry Holland w?a?nie z biologii czerpa? inspiracje do swoich prac.

 7. Pracownicy firmy IBM, a? do pocz?tku lat 90 nosili niebieskie garnitury, bia?e koszule i ciemne krawaty.

 8. Dla niektrych wyra?e? w j?zyku polskim szyfr przesuwaj?cy ROT13 nie spe?nia swojego zadania. Przyk?adowo, tekst "hejnal urwany" po zakodowaniu brzmi "urwany hejnal".

 9. Ken Olsen w 1977 roku stwierdzi?: "Nie ma ?adnego powodu, aby ktokolwiek posiada? w domu komputer".
 10. Pokazuj? j?zyk

  Informacj? wzi?te ze strony: http://www.it-ce.pl/readarticle.php?article_id=35

Poprawiony (piątek, 13 maja 2011 11:17)

 
Więcej artykułów…