Get Adobe Flash player

informatyka

Logo Komeniusz

Logo Komeniusz
jest ?rodowiskiem dydaktycznym wspomagaj?cym rozwj twrczego, logicznego my?lenia i zdolno?ci algorytmicznych.

Twrcy


J?zyk programowania LOGO zosta? opracowany przez Seymoura Paperta i jego wsp?pracownikw z MIT (Massachusetts Institute of Technology), zainspirowanych pracami i dzia?alno?ci francuskiego psychologa i pedagoga Jeana Piageta. Powsta? na pocztku lat 70tych, jako j?zyk przeznaczony g?wnie do szk?, zw?aszcza podstawowych. Mia? on pe?ni? rol? naturalnego ?rodowiska, ktre wiedze abstrakcyjn?, tak? jak np. matematyka, czyni?oby czym? konkretnym, namacalnym. ?rodowisko takie umo?liwia zdobywanie wiedzy poprzez samodzielne dochodzenie, na podstawie prb i b??dw, do pewnych praw, ktre do tej pory musia?y by? przyjmowane "na wiar?"
Jednym z istotnych za?o?e? przy?wiecaj?cych twrcom j?zyka LOGO by?o to, aby instrukcje w tym j?zyku brzmia?y podobnie do zda? w j?zyku naturalnym (w tym wypadku angielskim). I to zadanie zosta?o w du?ym stopniu spe?nione.

Jan Amos Komensky

Nazwa programu wywodzi si? od zlatynizowaniej postaci postaci (Comenius) nazwiska Jana Amosa Komensky`ego - czeskiego uczonego i pedagoga ?yj?cego w latach 1592-1670. Jest on uznawany za wybitnego reformatora szkolnictwa i twrc? nowoczesnej pedagogiki. W latach 1628-1655 przebywa? na emigracji w Lesznie, a reszt? ?ycia sp?dzi? w Amsterdamie. Z powodu d?ugotrwa?ego mieszkania i pracy w Polsce spotyka si? rwnie? polsk? wersj? od jego nazwiska - Kome?ski.

Co mwi encyklopedia o j?zyku LOGO?Logo (LOGO), edukacyjny j?zyk programowania bior?cy pocz?tek z bada? nad psychologi? uczenia si? i jego wp?ywem na kszta?towanie osobowo?ci (J. Piaget), opracowany przez Seymoura Paperta i spopularyzowany przez niego w ksi??ce, rewolucyjnej z punktu widzenia metodologii nauczania, pt. Burze mzgw - dzieci i komputery (Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996). Logo jest stosowane w pocz?tkowym nauczaniu matematyki oraz jako j?zyk komunikacji dziecka z komputerem; odznacza si? interakcyjno?ci?, znakomicie przemy?lanym, prostym zestawem operacji graficznych i oglno?ci? sk?adni wzorowanej na j?zyku Lisp. W Polsce j?zyk Logo jest powszechny od po?owy lat osiemdziesi?tych XX w. Ze wzgl?du na swoje szczeglne zastosowanie s?ownik j?zyka Logo ma liczne realizacje narodowe, w szczeglno?ci z u?yciem wyrazw polskich, np. AC Logo, lub Logo Komeniusz (pracuj?ce w systemie Windows). Has?o opracowano na podstawie S?ownika Encyklopedycznego - Informatyka Wydawnictwa Europa. Autor - Zdzis?aw P?oski. ISBN 83-87977-16-0. Rok wydania 1999

Zalety i cechy programu Logo Komeniusz


Bardzo wa?n? cech? LOGO jest ?atwo?? przypisania poszczeglnych ci?gw czynno?ci do jednego s?owa (tworzenie procedur), ktre mo?na od tej pory u?ywa? tak, jak innych instrukcji. Ten mechanizm niezmiernie u?atwia prac?, powoduje, ?e kod programu jest bardziej czytelny. Jest on jednocze?nie obrazem naszego sposobu my?lenia: rozbijania problemu na mniejsze cz??ci, ktre dadz? si? ju? ?atwo rozwi?za?, a nast?pnie sk?adania z tych cz??ci rozwi?zania ca?o?ci.
Mimo prostoty i ?atwo?ci w pos?ugiwaniu si? j?zykiem LOGO, ma on do?? du?e mo?liwo?ci do rozwi?zywania problemw \"z r?nej beczki\" - czyli jest wszechstronny, nie ogranicza on osoby programuj?cej do pewnej klasy zastosowa? (np. tylko do grafiki ??wia), cho? oczywi?cie pewne problemy ?atwiej rozwi?zuje si? w j?zykach wyspecjalizowanych.

?rd?o: http://www.sciaga.pl/tekst/24128-25-logo_komeniusz

Poprawiony (czwartek, 12 maja 2011 09:37)

 

powerpoint

Microsoft Office PowerPoint 2007

to rozbudowany program prezentacyjny, ktry udost?pnia narz?dzia szybkiego tworzenia dynamicznych i profesjonalnie wygl?daj?cych prezentacji za pomoc? funkcji graficznych i narz?dzi formatowania dost?pnych w nowym interfejsie zorientowanym na wyniki.

W programie Office PowerPoint 2003 mo?na otworzy? prezentacj? utworzon? w programach Microsoft PowerPoint 95, PowerPoint 97, PowerPoint 2000 i PowerPoint 2003. Prezentacja jest zapisywana w formacie wersji programu, w jakiej zosta?a utworzona. Aby zapisa? prezentacj? utworzon? w starszej wersji jako prezentacj? w wersji Office PowerPoint 2003, nale?y nada? jej now? nazw? lub zapisa? w innej lokalizacji.

Zapisuj?c prezentacj? programu Office PowerPoint 2003 jako prezentacj? wcze?niejszej wersji programu PowerPoint, traci si? niektre funkcje dost?pne w programie Office PowerPoint 2003.


ZAKRES TRE?CI PROGRAMOWYCH:

wiadomo?ci o programie Power Point

tworzenie w?asnej prezentacji

edycja prezentacji

uruchamianie pokazu


Historia

Microsoft przej?? PowerPointa w 1987 roku od producenta oprogramowania dla komputerw Apple - Forethought. Firma ta by?a rwnie? w?a?cicielem bazy danych Nashoba's FileMaker, z ktr? Microsoft rywalizowa? bez powodzenia swoim produktem - MicrosoftFile. W 1990 roku, Microsoft wypu?ci? na rynek Word, Excel oraz PowerPoint pod wspln? nazw? Microsoft Office, najpierw dla Apple, a p?niej dla WindowsPoprawiony (środa, 04 maja 2011 14:26)

 

HTML

HTML - HyperText Markup Language

Wyja?nienie : Hipertekstowy j?zyk znacznikw, obecnie szeroko wykorzystywany do tworzenia stron internetowych. HTML pozwala opisa? struktur? informacji zawartych wewn?trz strony internetowej, nadaj?c znaczenie poszczeglnym fragmentom tekstu - formuj?c hiper??cza, akapity, nag?wki, listy - oraz osadza w tek?cie dokumentu obiekty plikowe np. multimedia b?dz elementy baz danych np. interaktywne formularze danych.

Jakie korzy?ci daje przej?cie z HTML na XHTML?

  • Dokumenty XHTML s? zgodne ze sk?adni? XML, wi?c mog? by? ?atwo przegl?dane, edytowane i walidowane (sprawdzane) przez standardowe narz?dzia XML.
  • Dokumenty XHTML mog? by? napisane tak, aby dzia?a?y rwnie dobrze lub nawet lepiej zarwno w przegl?darkach obs?uguj?cych HTML4 jak i XHTML.
  • Dokumenty XHTML mog? zawiera? skrypty i applety, ktre bazuj? na j?zyku DOM (Document Object Model) zgodnym z HTML jak i XHTML.
  • Podczas gdy rodzina j?zykw XHTML b?dzie ewoluowa?, dokumenty zgodne z XHTML b?d? bardziej przyjazne do dzia?ania wewn?trz i pomi?dzy r?nymi ?rodowiskami XHTML.
  • W j?zyku XML stosunkowo ?atwo mo?na wprowadza? nowe elementy i atrybuty. Rodzina j?zykw XHTML zosta?a zaprojektowana tak, aby przystosowa? te rozszerzenia do modu?w XHTML. Modu?y pozwalaj? tworzy? kombinacje istniej?cych i nowych cech podczas budowania serwisw oraz projektowania nowych przegl?darek.
  • Serwery, proxy i przegl?darki b?d? zdolne do przeprowadzania lepszej transformacji tre?ci. Dokumenty zgodne z XHTML b?d? poprawnie interpretowane w ka?dej przegl?darce zgodnej z tym j?zykiem.

Jak doda? tabele do naszej strony HTML ?

Jest to najprostsza tabela, gdzie:

jest znacznikiem tabeli


jest znacznikiem wiersza


jest znacznikiem pojedynczej komrki


W miejsce kropek nale?y wpisa? tre?? poszczeglnych komrek tabeli.

np


Jak zmieni? kolor t?a dowolnego elementu ?

Selektorem mo?e by? praktycznie dowolny znacznik, np. p - akapit, h1 - tytu? czy td - komrka tabeli.

Natomiast jako "kolor" nale?y poda? definicj? koloru. Wpisanie "transparent" ustali t?o przezroczyste.

Przyk?ad :

T?o koloru czerwonego (red)

T?o koloru ??tego (yellow)

T?o koloru niebieskiego (blue)
?rd?a : http://www.kurshtml.edu.pl/html/struktura_tabeli,tabele.html | http://pl.wikipedia.org/wiki/HTML | http://www.kurshtml.edu.pl/html/jakie_korzysci_daje_przejscie_z_html_na_xhtml,xhtml.html


Poprawiony (czwartek, 19 maja 2011 09:39)

 

Kontakt

KONTAKT z Administratorem serwera:

?aneta Iskierka

- Email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

- GG:


Poprawiony (środa, 20 kwietnia 2011 19:56)

 

Co to jest phpbb3

WitamPuszcza oczko

PhpBB jest to aplikacja internetowa napisana w j?zyku skryptowym PHP, s?u??ca do tworzenia systemu forw dyskusyjnych dost?pnych przez strony WWW. Jest to obecnie jeden z najpopularniejszych z systemw tego typu na ca?ym ?wiecie.

Wszystkie wersje phpBB s? rozpowszechniane jako otwarte oprogramowanie na zasadach licencji GPL w wersji drugiej. Oznacza to, ?e ka?dy ma prawo pobra? skrypt, doda? potrzebne mu funkcje i rozprowadza? dalej ca?o?? na tej samej licencji.

Poprawiony (poniedziałek, 09 maja 2011 20:44)

Więcej…

 
Więcej artykułów…