Get Adobe Flash player

informatyka

Mindstorms

Seria produkowana przez Lego Group od 1998 roku, ktra ??czy klockiLego (g?wnie z serii Lego Technic) z czujnikami elektronicznymi, serwomechanizmami i komputerow? jednostk? centraln? pozwalaj?c? mi?dzy innymi na konstruowanie robotw i uk?adw automatyki oraz na ich odpowiednie oprogramowywanie. Obecnie istniej? trzy zestawy LEGO Mindstorms (RCX, NXT oraz NXT 2.0)

Jest to starsza wersja LEGO Mindstorms. Pozwala?a ona zbudowa? w pe?ni programowalnego robota, wykorzystuj?c zawarte w zestawie elementy elektroniczne:

 • 3 niezale?ne silniki
 • Komputer RCX
 • Czujnik dotyku
 • Czujnik ?wiat?a
 • Czujnik temperatury (nie zawarte)
 • Kamera (nie zawarta standardowo)
 • Enkoder (nie zawarty standardowo)

Jestnast?pn? wersj? Mindstorms. W porwnaniu z swoim poprzednikiem RCX, jest to zestaw du?o bardziej zaawansowany. W zestawie znajduj? si? takie elementy jak:

 • 3 niezale?ne silniki (z wbudowanym czujnikiem obrotw z dok?adno?ci? do 1)
 • Czujnik nat??enia d?wi?ku
 • Czujnik nat??enia ?wiat?a
 • Czujnik dotyku
 • Dalmierz ultrad?wi?kowy

Jest najnowsz? wersj? LEGO Mindstorms. Nie r?ni si? od swojego poprzednika, g?wnie zmieniono w nim zestaw czujnikw i klockw. W zestawie znajduj? si? takie elementy jak:

 • 3 niezale?ne silniki(z wbudowanym czujnikiem obrotw z dok?adno?ci? do 1)
 • 2 czujniki dotyku
 • Czujnik koloru (rozpoznaje 6 kolorwmo?e s?u?y? jako trjkolorowa dioda, lub jako zwyk?y czujnik nat??enia ?wiat?a,
 • Dalmierz ultrad?wi?kowy

?rd?o www.google.pl

http://www.nxtprograms.com/index2.html - Instrukcja budowy robotw.

Gify, z?ote b?yszcz?ceGify, z?ote b?yszcz?ceGify, z?ote b?yszcz?ceGify, z?ote b?yszcz?ceGify, z?ote b?yszcz?ceGify, z?ote b?yszcz?ceGify, z?ote b?yszcz?ceGify, z?ote b?yszcz?ce

Gify, flagi

Ten projekt by? zadaniem czysto modelarskim. Robot nie mia? wykonywa? ?adnego konkretnego programu. Chcia?em zbudowa? dzia?aj?cy d?wig, a czy mi si? to uda?o to sam oce?.

Do budowy tego robota wykorzysta?em kilka dodatkowych cz??ci, niedost?pnych w zestawie NXT. By?a to mi?dzy innymi d?uga belka z z?bkami, ktra pozwoli?a mi skonstruowa? wysuwane rami?. Obrt robota zagwarantowany jest przez du?e ko?o z?bate, natomiast podnoszenie ko?cwki wysi?gnika przez zwijan? link?.

Projekt zaliczam do udanych, jakkolwiek jego funkcjonalno?? jest znikoma. Mo?na go zaliczy? do robotw proof-of-concept.

Zadaniem tego robota by?o przeskanowanie podanej kartki papieru formatu A4 i wy?wietlenie wynikw skanowania na ekranie LCD. Aby to osi?gn?? musia?em skonstruowa? dwa mechanizmy:

 • Je?d??cy wzek z czujnikiem koloru do skanowania.
  • Wa?ek przesuwaj?cy kartk?

  Najtrudniej skonstruowa? by?o wzek. Musia? je?dzi? dok?adnie prosto, bez zacinania si? i podskakiwania. Osi?gn??em to przez umieszczenie jego cz??ci w szynie, tak aby nie wypada?. Jak si? p?niej okaza?o taka konstrukcja zapewnia?a po??dan? stabilno?? czujnika koloru.

  Wa?ek przesuwaj?cy zosta? zrobiony z dwch wsp?osiowych k? po??czonych bezpo?rednio z silnikiem.

  Jako ?e przy skanowaniu nie wymagana by?a precyzja, ale szybko?? zdecydowa?em si? na rozdzielczo?? skanowania rwn? rozdzielczo?ci ekranu kostki NXT. Skanowanie zajmuje kilkadziesi?t sekund, jednak okupione jest to bardzo ma?? czu?o?ci? sensora. Skanowane obrazy musia?y by? du?e i wyra?ne, a wszystkie linie grube na oko?o 1 cm. Efekty s? do?? zadowalaj?ce.

  Gify, hu?tawkaGify, hu?tawkaGify, hu?tawkaGify, hu?tawkaGify, hu?tawka

  Gify, hu?tawkaGify, hu?tawkaGify, hu?tawkaGify, hu?tawkaGify, hu?tawkaGify, hu?tawkaGify, hu?tawka

  Nadrz?dnym celem konstrukcji tego robota by?a ch?? sprawdzenia dok?adno?ci czujnika ?wiat?a do??czonego do zestawu Lego. Poza tym konstrukcja robotasterowanego ?wiat?em latarki wyda?a mi si? ciekawa i oryginalna.


  Pojazd sk?ada? si? z podstawy umieszczonej na dwch g?sienicach, na ktrej umieszczone by?y dwa mechanizmy. Pierwszy i zarazem najwa?niejszy to oczywi?cie ruchoma podstawaobrotowego czujnika ?wiat?a. Do jego konstrukcji wykorzysta?em kilka elementw nie do??czonych do oryginalnego zestawu Lego, ale pomys?owy konstruktor na pewno znajdzie zamienniki w zestawie. Czujnik koloru zosta? umieszczony na lekko pochylonym wysi?gniku i obudowany dooko?a, aby wykrywa? tylko ?wiat?o przed sob?. Ca?o?? konstrukcji uzupe?nia czujnik dotyku wykrywaj?cy aktualne po?o?enie czujnika.

  Drugim mechanizmem by?wykrywacz kolizji zamontowany przed robotem. By? to d?ugi klocek na dwch prowadnicach i zamocowany do czujnika dotyku. Taka budowa zapewni?a, ?e czujnik dotyku wykrywa? kolizje na ca?ej szeroko?ci pojazdu.

  Oprogramowanie robota jest do?? skomplikowane. Kilka w?tkw obs?uguje ka?de z zada? z osobna. Najpierw wykonywana jest kalibracja wszystkich czujnikw. Czujnik ?wiat?? zostaje obrcony na pocz?tkowe po?o?enie skanuj?c w tym czasie nat??enie ?wiat?a w ?rodowisku robota i zapisuj?c ?redni? warto??. Nast?pnie ruszaj? poszczeglne podprogramy. Jeden odpowiedzialny jest za skanowanie otoczenia. Na ka?dy pe?ny obrt zwraca do pami?ci kierunek na ktrym zosta?o wykryte?wiat?o o najwi?kszym nat??eniu. Je?eli nie znaleziono ?wiat?a znacz?co silniejszego od jasno?ci otoczenia zwraca b??d (robot zatrzymuje si?).

  Kolejny podprogram odpowiada za poruszanie si? pojazdu. Odbiera on informacje od czujnika ?wiat?a i odpowiednio modyfikuje moc silnikw. W przypadku, gdy zamontowany z przodu ultrad?wi?kowy czujnik odleg?o?ci wykryje przeszkod?, robot cofnie si? par? centymetrw do ty?u i b?dzie kontynuowa? jazd?. Je?eli natomiast robot wjedzie na przeszkod?, to program zatrzyma awaryjnie robota (taka sytuacja nigdy nie mia?a miejsca).

  Ciekawym dodatkiem do programu jest opcja zatrzymania gdy pojazd zbli?y si? zanadto do ?wiat?a. Podsumowuj?c ten projekt uwa?am zawielki sukces. Konstrukcja robota by?a bardzo prosta i wykorzystywa?a kilka ciekawych elementw. Czujnik ?wiat?a okaza? si? wyj?tkowoszybki idok?adny. Ciekawie napisany program zapewni? d?ugie godziny zabawy. Gor?co zapraszam do zbudowania czego? podobnego!

  Moim celem przy konstruowaniu tego prostego modelu by?o stworzenie mechanizmu skr?caj?cego ko?a, tak jak w prawdziwym samochodzie. Pojazd zosta? wyposa?ony w jeden silnik odpowiedzialny za przednie ko?a, oraz dwa silniki do nap?du k? tylnych.

  Skonstruowany mechanizm zda? egzamin perfekcyjnie.

  ?rd?o-http://legorobot.pl/index.php

  Poprawiony (piątek, 03 czerwca 2011 11:18)

   

  Nie bez przyczyny program Artisteer zosta? w 2008 roku wybrany produktem roku,

  przez The Red Ferret Journal i w 2009 roku produktem Tech Now


  10 powodw dla ktrych warto kupi? Artisteer: 


  1. Stworzysz ?wietnie wygl?daj?cy szablon.


  2. Mo?esz do woli, szybko dopasowywa? wygl?d swojego schematu.


  3. Tworzy perfekcyjnie zgodny ze standardem kod HTML i CSS.


  4. Nie musisz uczy? si? Photoshopa, CSS, HTML i innych technik do stworzenia ?wietnie wygl?daj?cej witryny WWW.


  5. Je?li jeste? programist? WWW mo?esz szybko przygotowywa? i modyfikowa? projekty dla klientw i przyjaci?.


  6. Przebieraj i u?ywaj setek wbudowanych elementw od te? po zdj?cia i przyciski.


  7. Automatycznie rozwi?zuj problemy z rozmiarem i przejrzysto?ci? zdj??, kompatybilno?ci? przegl?darek i innych detali wymagaj?cych czasu i sporej wiedzy.


  8. Naucz si? jak tworzy? profesjonalny kod HTML i CSS.


  9. Zaoszcz?d? pieni?dze na schematach WordPress i innych popularnych systemach CMS.


  10. Je?li nie masz czasu, popro? swoje dzieci :) a stworz? za Ciebie ?wietnie wygl?daj?cy projekt WWW!


  Poprawiony (sobota, 21 maja 2011 07:48)

   

  opis

  W programie PowerPoint tekst, grafika, filmy lub inne obiekty s? przez u?ytkownika ??czone w slajdy. Slajdy mog? by? drukowane lub (znacznie cz??ciej) wy?wietlane za pomoc? monitora albo rzutnika. Przej?cia pomi?dzy slajdami, jak rwnie? pojawianie si? obiektw, mo?na animowa? na wiele - predefiniowanych przez producenta - sposobw.

   

  Corel draw

  CorelDRAW - s?u?y do tworzenia dokumentw zawieraj?cych elementy graficzne po??czone z tekstem.

  Pierwotnie twrcy programu zak?adali, ?e b?dzie on s?u?y? do tworzenia ulotek, wizytwek, dyplomw czy prostych broszur.

  W chwili obecnej, a jest to ju? 13 wersja tego programu, zestaw narz?dzi pozwala na tworzenie wyrafinowanych publikacji.

  CorelDRAW mo?na wykorzysta? do tworzenia plakatw, folderw, ksi??ek czy nawet stron internetowych.

  To umiej?tno?ci i wyobra?nia u?ytkownika decyduj? o mo?liwo?ciach zastosowania pro-gramu.

  Program CorelDRAW jest elementem pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 zawieraj?cego tak?e:

  CorelPHOTO-PAINT (edycja fotografii), CorelTRACE (zamienia fotografi? na klipart),

  CorelCapture (tworzy zrzuty ekranu) oraz Corel R.A.V.E (animacje osadzane na stronach internetowych).

  ?rd?o: http://www.jacek.durscy.pl/index.php?

  option=com_content&task=view&id=39&Itemid=24

  Poprawiony (czwartek, 19 maja 2011 09:18)

  Więcej…

   

  Ciekawostki zaczerpni?te z portalu wikipedia.pl

  1. W protokole IPv6 na 1 mm2 Ziemi przypada 6,71017 adresw.

  2.Ken Thompson odbieraj?c nagrod? Turinga w 1983 roku przedstawi? sposb ukrycia wirusa w kompilatorze w taki sposb, by zawirusowany kompilator automatycznie do??cza? kod wirusa do kompilowanych programw oraz przy kompilacji kompilatora, sam dodawa? t? funkcj? do nowszego kompilatora.

  3.Pierwszym systemem operacyjnym dla komputerw osobistych by? CP/M.

  4.Grupie hakerskiej Chaos Computer Club uda?o si? sklonowa? kart? SIM telefonu komrkowego.

  5.Architektura AMD64 zrywa z klasycznym definiowaniem "bitowo?ci" procesora wielko?ci? jego przestrzeni adresowej.

  6.Liczba BogoMIPS-w jest przez wiele osb nies?usznie uwa?ana za miarodajn? jednostk? wydajno?ci komputera.

  7.Linus Torvalds chcia? nazwa? Linuksa Freax.

  8.Pierwsze j?dro systemu Unix mie?ci?o si? w 4 KB.

  Poprawiony (piątek, 27 maja 2011 11:20)

   
  Więcej artykułów…